Příloha č. 836 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rojetínský hadec

Kód lokality:    CZ0622142

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    2,2 ha


Evropsky významný druh

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Rojetín


Orientační grafické znázornění lokality CZ0622142:

© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015