Příloha č. 642 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Pohránovského rybníka

Kód lokality:    CZ0533005

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    65,0 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   přírodní památka


Evropsky významný druh

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Ohrazenice, Pohránov, Semtín, Srch


Orientační grafické znázornění lokality CZ0533005:

© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015