Příloha č. 508 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Poselský a Mariánský rybník

Kód lokality:    CZ0514669

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    79,6 ha


Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)
91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště


Evropsky významné druhy

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bezděz, Doksy u Máchova jezera, Obora v Podbezdězí


Orientační grafické znázornění lokality CZ0514669:

© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015