Příloha č. 505 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Manušické rybníky

Kód lokality:    CZ0513244

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    14,3 ha


Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Horní Libchava


Orientační grafické znázornění lokality CZ0513244:

© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015