Příloha č. 490 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky

Kód lokality:    CZ0513237

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    20,1 ha


Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Česká Lípa


Orientační grafické znázornění lokality CZ0513237:

© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015