Příloha č. 234 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radomilická mokřina

Kód lokality:    CZ0313116

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    45,4 ha


Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Záblatí


Orientační grafické znázornění lokality CZ0313116:

© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015