Přílohy k návrhu nařízení vlády, kterým se upravuje nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

 
Tato stránka obsahuje přílohy k návrhu nařízení vlády, kterým se upravuje nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, které je vydáváno podle ustanovení § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb. V přílohách jsou zohledněny závěry z mezirezortního připomínkového řízení, které proběhlo ve dnech 8. - 29. července 2015.

Cílem návrhu nařízení vlády je doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit a tím dokončení soustavy Natura 2000 v České republice v souladu s požadavky Evropské komise, které byly identifikovány na bilaterálním jednání konaném v Průhonicích v roce 2011, na němž proběhlo hodnocení dostatečnosti vyhlášených evropsky významných lokalit pro evropsky významné druhy a typy přírodních stanovišť z příloh směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Přílohy je možné si prohlédnout buď

- jednotlivě (viz odkaz Lokality) - jednotlivé přílohy lokalit jsou rozděleny dle krajů
nebo
- souhrnně za celý kraj (viz odkaz Kraje) - přílohy lokalit v daném kraji jsou zobrazeny na jedné stránce za sebou.
Pokud lokalita zasahuje do více krajů, je uvedena pouze u toho kraje, do něhož zasahuje svou většinou.

Odkaz Ke stažení obsahuje další doplňující materiály k návrhu nařízení vlády - vrstvu evropsky významných lokalit, které již byly součástí národního seznamu (včetně lokalit, které nejsou navrhovanými změnami dotčeny), nebo jsou nově navrženy do národního seznamu, a vrstvu forem ochrany. Vrstvy ve formátu shapefile obsahují aktuální údaje ke dni 4. 1. 2016.