IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištěníIntegrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé.

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (z angl. Best Available Techniques - BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Integrované povolení a jeho změny svoji povahou naplňují definici rozhodnutí, jak je vymezuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah a formu rozhodnutí vymezuje § 67 správního řádu. Náležitosti pak § 68 správního řádu.


Proces IPPC se na národní úrovni sestává ze dvou vzájemně provázaných elementů. Jedná se o povolování zařízení, kde probíhá příslušná průmyslová činnost (návazně pak kontrola těchto zařízení a změny povolení) a také zapojení národních orgánů, provozovatelů, vysokých škol, výzkumných institucí, průmyslových a nevládních environmentálních organizací a spolků do tvorby a revize BREF na evropské úrovni.

Povolovacím orgánem je pro převážnou většinu zařízení místě příslušný krajský úřad (nebo Magistrát Hlavního města Prahy). V případě zařízení s významným negativním přeshraničním vlivem je povolujícím orgánem Ministerstvo životního prostředí, které je zároveň odvolacím, metodickým i ústředním orgánem pro tuto agendu.

Národní participaci na tvorbě a revizi BREF mají rozdělenu podle jednotlivých průmyslových činností Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc zajišťuje zveřejňování a informační podporu v oblasti BAT a BREF.Na této stránce jsou dostupné podrobné informace ke konkrétnímu zařízení či metodické dokumenty týkající se povolování a související agendy. Pokud máte zájem o informace k problematice BAT a BREF (včetně stavu revize a národních aktivit v této oblasti) a související agendě, pokračujte na portál IPPC Ministerstva průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/ippc/).Aktuality MŽP z oblasti integrované prevence


  01/03/2022  Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení (opětovně schválené)  Dne 30. prosince 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021 , kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro velká spalovací zařízení. Obsahově je rozhodnutí totožné s předchozím, které bylo zrušeno Soudním dvorem Evropské unie.
  10/04/2021  Zveřejněn český překlad BREF pro spalování odpadů  Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadů (BREF WI).
  08/26/2021  Zrušení odkazů na E-PRTR a reporting LCP  V souvislosti s přechodem na evropský registr průmyslových míst přestaly být funkční odkazy na E-PRTR a reporting LCP. Proto byly z karet jednotlivých zařízení odstraněny. Na propojení z novým systémem se pracuje. Napojení na data ČHMÚ a ISOH zůstává funkční.
  08/02/2021  Metodika k novému zákonu o odpadech  Metodický dokument k problematice efektu rekodifikace odpadové legislativy na integrovaná povolení.
  05/28/2021  Dodatek č. 3 k metodice "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum"  Dokument se věnuje problematice emisních faktorů k prachu.
  05/28/2021  Aktualizovaný seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením  Aktualizovaný dokument reflektuje novou legislativu v oblasti odpadů a nedávné změny v souvislosti s úpravu vazby integrované prevence na stavební právo.
  03/11/2021  Metodika - Minimální požadavky na emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro velká spalovací zařízení (aktualizace)  Z praxe vyplynula nutnost původně vydaný dokument z roku 2019 upravit. Úpravy se týkají především hodnot podmínek pro splnění emisního limitu tak, aby měsíční koncentrace nebyly vyšší než denní koncentrace, kde byly opraveny hodnoty, které souvisely s přísnějšími požadavky v konkrétním časovém úseku vyhodnocování. Dále byly sjednoceny poznámky pod čarou u jednotlivých tabulek s minimálními požadavky na emisní limity, opraveny zaokrouhlovací chyby a drobné chyby v přepisu.
  03/01/2021  Mezistátní povolování - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów (výsledek odvolání)  V souladu s čl. 26 odst. 4 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích byla Česká republika dříve vyrozuměna o rozhodnutí ve věci vydání změny integrovaného povolení pro zařízení PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pobočka Elektrárna Turów. Aktuálně doplněn výsledek odvolacího řízení.
  02/09/2021  Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o zrušení závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení.   Účinky zrušeného rozhodnutí jsou zachovány až do doby, než bude v přiměřené lhůtě, která nesmí přesáhnout dvanáct měsíců ode dne vyhlášení tohoto rozsudku, přijat nový právní akt, který ho má nahradit. S ohledem na výše uvedené doporučuje Ministerstvo životního prostředí do doby účinku rozsudku pokračovat v povolujích procesech standardním způsobem.
  01/21/2021  Zveřejněn český překlad BREF pro zpracování odpadů  Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro zpracování odpadů (BREF WT).
  01/13/2021  Veřejná konzultace k problematice průmyslových emisí  Evropská komise zveřejnila na svých webových stránkách informace o veřejné konzultaci, která se týká problematiky průmyslových emisí. Pod průmyslové emise se zahrnuje jak problematika spadající pod směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích , tak i problematika evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Konzultace souvisí s připravovanou revizí relevantní evropské legislativy.


Informační systém integrované prevence

Informační systém integrované prevence je celostátní informační systém veřejné správy, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona o integrované prevenci (zejména stručné shrnutí žádosti, hodnocení nejlepších dostupných technik a vlastní rozhodnutí - integrované povolení). Systém umožňuje získat veřejnosti co nejširší přehled o jednotlivých povolovacích procesech a případně se zůčastnit řízení a/nebo zaslat své připomínky. Systém je také funkčním archívem zveřejňovaných dokumentů k povolovacím řízením i dalších informací o integrované prevenci.