IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištěníIntegrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé.

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (z angl. Best Available Techniques - BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Proces IPPC se na národní úrovni sestává ze dvou vzájemně provázaných elementů. Jedná se o povolování zařízení, kde probíhá příslušná průmyslová činnost (návazně pak kontrola těchto zařízení a změny povolení) a také zapojení národních orgánů, provozovatelů, vysokých škol, výzkumných institucí, průmyslových a nevládních environmentálních organizací a spolků do tvorby a revize BREF na evropské úrovni.

Povolovacím orgánem je pro převážnou většinu zařízení místě příslušný krajský úřad (nebo Magistrát Hlavního města Prahy). V případě zařízení s významným negativním přeshraničním vlivem je povolujícím orgánem Ministerstvo životního prostředí, které je zároveň odvolacím, metodickým i ústředním orgánem pro tuto agendu.

Národní participaci na tvorbě a revizi BREF mají rozdělenu podle jednotlivých průmyslových činností Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc zajišťuje zveřejňování a informační podporu v oblasti BAT a BREF.Na této stránce jsou dostupné podrobné informace ke konkrétnímu zařízení či metodické dokumenty týkající se povolování a související agendy. Pokud máte zájem o informace k problematice BAT a BREF (včetně stavu revize a národních aktivit v této oblasti) a související agendě, pokračujte na portál www.IPPC.czAktuality MŽP z oblasti integrované prevence


  07/27/2020  Dodatek č. 2 k metodice "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum"  Dodatek řeší některé problematické okruhy, které vycházejí z praxe při využívání metodiky "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum" z roku 2017. Navazuje na již zveřejněný dodatek č. 1.
  06/17/2020  Výběrové řízení na agendu IPPC na Ministerstvu průmyslu a obchodu  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výběrové řízení na služební místo ministerský rada pro agendu integrované prevence v oddělení udržitelného rozvoje průmyslu odboru průmyslové ekologie.
  05/20/2020  Zveřejněn český překlad BREF pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu   Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu (BREF CWW).
  05/11/2020  Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT  Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován dokument s údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje dříve zveřejněnou metodiku k tzv. výjimkám z BAT. Tato verze je aktualizací zohledňující skutečný stav, provozovatele zařízení a také průběžný vývoj na evropské úrovni.
  04/30/2020  Dodatek č. 1 k metodice "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum"  Dodatek řeší některé problematické okruhy, které vycházejí z praxe při využívání metodiky "Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum" z roku 2017.
  03/30/2020  Nová metodiky k účinnosti v energetice  S ohledem na určité problémy při přezkumech integrovaných povoleních pro velká spalovací zařízení připravilo Ministerstvo životního prostředí metodiku k problematice elektrické účinnosti a celkového využití paliva.
  03/19/2020  S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti odkládají o tři měsíce  Aktuálně vyhlášené odložení se týká rovněž povinnosti předkládat roční zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení, pokud je v povolení stanoveno konkrétní datum předložení, spadající na měsíce březen a duben 2020
  03/05/2020  Možnost získání finanční podpory z Operačního programu pro životní prostředí pro rok 2020  Jedná se o zvýhodněnou půjčku z prostředků EU v rámci Inovativních finančních nástrojů v kombinaci s dotací z národních zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky pro snížení průmyslového znečištění a rekonstrukci ekologicky rizikových provozů. Maximální výše podpory je do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu s možností 25 % dotace a finanční bezúročné půjčky 75%.
  01/22/2020  Mezistátní povolování - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów (obnovené řízení)  Povolovací orgán (Úřad maršálka Dolnoslezského vojvodství, Polská republika) obnovil dne 14. října 2019 řízení. Zároveň má česká veřejnost možnost znovu připomínkovat upravenou žádost zařízení PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pobočka Elektrárna Turów
  01/20/2020  Nabídka zaměstnání v CENIA  Nová pracovní pozice Specialista IPPC – nakládání s odpady
  12/05/2019  Závěry o BAT pro spalování odpadu  Dne 03. prosince 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.


Informační systém integrované prevence

Informační systém integrované prevence je celostátní informační systém veřejné správy, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona o integrované prevenci (zejména stručné shrnutí žádosti, hodnocení nejlepších dostupných technik a vlastní rozhodnutí - integrované povolení). Systém umožňuje získat veřejnosti co nejširší přehled o jednotlivých povolovacích procesech a případně se zůčastnit řízení a/nebo zaslat své připomínky. Systém je také funkčním archívem zveřejňovaných dokumentů k povolovacím řízením i dalších informací o integrované prevenci.