IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištěníIntegrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé.

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (z angl. Best Available Techniques - BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Proces IPPC se na národní úrovni sestává ze dvou vzájemně provázaných elementů. Jedná se o povolování zařízení, kde probíhá příslušná průmyslová činnost (návazně pak kontrola těchto zařízení a změny povolení) a také zapojení národních orgánů, provozovatelů, vysokých škol, výzkumných institucí, průmyslových a nevládních environmentálních organizací a spolků do tvorby a revize BREF na evropské úrovni.

Povolovacím orgánem je pro převážnou většinu zařízení místě příslušný krajský úřad (nebo Magistrát Hlavního města Prahy). V případě zařízení s významným negativním přeshraničním vlivem je povolujícím orgánem Ministerstvo životního prostředí, které je zároveň odvolacím, metodickým i ústředním orgánem pro tuto agendu.

Národní participaci na tvorbě a revizi BREF mají rozdělenu podle jednotlivých průmyslových činností Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc zajišťuje zveřejňování a informační podporu v oblasti BAT a BREF.Na této stránce jsou dostupné podrobné informace ke konkrétnímu zařízení či metodické dokumenty týkající se povolování a související agendy. Pokud máte zájem o informace k problematice BAT a BREF (včetně stavu revize a národních aktivit v této oblasti) a související agendě, pokračujte na portál www.IPPC.czAktuality MŽP z oblasti integrované prevence


  12/05/2019  Závěry o BAT pro spalování odpadu  Dne 03. prosince 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.
  12/05/2019  Závěry o BAT pro průmysl potravin, nápojů a mléka  Dne 04. prosince 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2031 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka.
  09/06/2019  Metodika - Podklad k některým problematickým otázkám při implementaci závěrů o BAT pro zpracování odpadu   V podkladu jsou řešeny některé implementační otázky z prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.
  09/04/2019  Metodika - Aplikace § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci na velká spalovací zařízení (včetně rtuti)  Účelem dokumentu je podrobněji rozpracovat možnosti postupu provozovatelů a povolujících orgánů při implementaci závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení, respektive při aplikaci tzv. výjimek z BAT. Nově zapracováno doplnění pro rtuť.
  08/13/2019  Elektrárna Turów - Rozhodnutí Maršálka Dolnoslezského vojvodství o zastavení povolovacího řízení  Zastavení rozhodování k mezistátnímu integrovanému povolování zařízení v Polsku (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pobočka Elektrárna Turów).
  06/14/2019  Aktualizace propojení na data E-PRTR z let 2016 a 2017  Dne 13.06.2019 bylo doplněno propojení na informační systém Evropské komise k Evropskému registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) pro roky 2016 a 2017.
  06/07/2019  Veřejná konzultace Evropské komise k vyhodnocení směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích  Evropská komise v roce 2019 provádí vyhodnocení efektu směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích ve vztahu k životnímu prostředí, veřejnosti a průmyslu. Zveřejňujeme odkaz na příslušný dotazník, který bude aktivní do 19.08.2019.
  04/08/2019  Aktualizace propojení na data ČHMÚ  Dne 08.04.2019 byla realizována aktualizace propojení informačního systému integrované prevence na data Českého hydrometeorologického ústavu k jednotlivým zdrojům znečišťování ovzduší.
  03/20/2019  Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT  Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován dokument s údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje dříve zveřejněnou metodiku k tzv. výjimkám z BAT. Tato verze je aktualizací zohledňující skutečný stav, provozovatele zařízení a také průběžný vývoj na evropské úrovni.
  02/15/2019  Metodika - Minimální požadavky na emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro velká spalovací zařízení   Účelem dokumentu je sjednotit formát ukládání emisních limitů, které vycházejí ze závěrů o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení v rámci revizí integrovaných povolení.
  08/20/2018  Závěry o BAT pro zpracování odpadu  Dne 17.08.2018 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.


Informační systém integrované prevence

Informační systém integrované prevence je celostátní informační systém veřejné správy, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona o integrované prevenci (zejména stručné shrnutí žádosti, hodnocení nejlepších dostupných technik a vlastní rozhodnutí - integrované povolení). Systém umožňuje získat veřejnosti co nejširší přehled o jednotlivých povolovacích procesech a případně se zůčastnit řízení a/nebo zaslat své připomínky. Systém je také funkčním archívem zveřejňovaných dokumentů k povolovacím řízením i dalších informací o integrované prevenci.