Metodický dokument - Vzájemná vazba mezi zákonem o integrované prevenci, stavebním zákonem a zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí

Metodický dokument aktualizuje a nahrazuje původní verzi metodického dokumentu z roku 2015, který se primárně zabýval aplikací novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jeho dopady na proces integrovaného povolování. Aktualizovaný metodický dokument reflektuje změny vyvolané v roce 2017 novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zároveň dochází k rozšíření o dopady novely stavebního zákona z téhož roku.