Aktualizace metodického pokynu odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat

Dne 14.2.2018 byla ve Věstníku Ministerstva životního prostředí zveřejněna aktualizace metodického pokynu odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“ platného od jeho vydání ve Věstníku MŽP č. 1-2 z roku 2013.

V aktualizaci byly mj. upřesněny názvy jednotlivých kategorií chovu prasat tak, aby tyto kategorie odpovídaly definicím uvedeným v Závěrech o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat, a upraveny emisní faktory pro ustájení odstávčat.

Aktualizovaná verze Metodického pokynu je platná od vydání ve Věstníku MŽP 1/2018 .