Metodika k novému zákonu o odpadech

Metodika popisuje dopad nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech na již vydaná integrovaná povolení, ve kterých jsou nahrazovány správní akty dle již neplatného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Z pohledu zákona o integrované prevenci se nová odpadová legislativa týká nejen zařízení, kde je povolována jakákoli činnost uvedená v rámci kategorie 5 přílohy č. 1 (nakládání s odpady) uvedeného zákona, ale i ostatních zařízení, kde byl vydán např. souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady nebo k upuštění od třídění dle zrušeného zákona o odpadech. Taková zařízení budou muset být postupně uvedena do souladu s novou legislativou v oblasti nakládání s odpady a budou stanoveny podmínky provozu zařízení, které splňují požadavky nové legislativy.