Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o zrušení závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení.

Soudní dvůr Evropské unie (Tribunál třetího rozšířeného senátu) rozsudkem ze dne 27. ledna 2021 ve věci T699/17 (Polská republika proti Evropské komisi) rozhodl o zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení. Nicméně účinky zrušeného rozhodnutí jsou zachovány až do doby, než bude v přiměřené lhůtě, která nesmí přesáhnout dvanáct měsíců ode dne vyhlášení tohoto rozsudku, přijat nový právní akt, který ho má nahradit.

Text rozsudku v českém jazyce je dostupný zde:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=237048&text=&dir=&doclang=CS&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=3318017

Aktuálně běží lhůta dvou měsíců od oznámení napadeného rozhodnutí, kdy mohou vymezené subjekty podat opravný prostředek k Soudnímu dvoru Evropské unie.

V bodu 63 rozsudku je stanoveno následující: „S ohledem na skutečnost, že BAT-AEL úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami zavedené napadeným rozhodnutím slouží (…) jako základ pro stanovení podmínek povolení k provozu VSZ velká spalovací zařízení vnitrostátními orgány, zrušení napadeného rozhodnutí s okamžitým účinkem by mohlo ohrozit jednotné podmínky povolování pro tento druh zařízení v Unii a vyvolat právní nejistotu zúčastněných stran, zejména provozovatelů VSZ, až do vstupu nového rozhodnutí o závěrech o BAT v platnost.

Na základě výše uvedeného Ministerstvo životního prostředí jako metodický orgán podle § 29 písm. j) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů vydává doporučení pokračovat v probíhajících povolovacích řízeních, navázaných na zrušené závěry o BAT, standardním způsobem. Rovněž již platná rozhodnutí související se zrušenými závěry o BAT nejsou v tomto okamžiku nijak dotčena.

Postup povolujících orgánů a provozovatelů poté, co bude zrušení výše uvedených závěrů o BAT účinné, je předmětem interních debat a komunikace s dalšími členskými státy a Evropskou komisí. Příslušné orgány i provozovatelé budou následně ve věci vyrozuměni a instruování.

BAT-AEL - úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami; VSZ - velká spalovací zařízení