Operační program Životní prostředí 2014 – 2020

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu poskytovanou v rámci předmětného specifického cíle OPŽP SC 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Zveřejnění výzvy naleznete na odkazu https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/inovativni-financni-nastroje/vyzva-12017-ifn/.

V rámci toho SC 3.5 a zveřejněné výzvy č. 1/2017 IFN lze podpořit:

  • rekonstrukci nebo nákup nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik vedoucích k omezení emisí znečišťujících životní prostředí - zejména v oblasti průmyslových odpadních vod a hlukové zátěže,
  • pořízení přístrojů a technik pro monitorování a měření emisí vznikajících průmyslovou činností,
  • opatření s cílem zvýšení bezpečnosti provozů a snížení míry environmentálních rizik.

Žádosti lze předkládat od 16. října 2017 do 31. prosince 2018, resp. do vyčerpání určené alokace. Předkládané žádosti budou administrovány průběžně. Podpora bude poskytována prostřednictvím finančního nástroje. Projekty budou financovány v podobě zvýhodněné půjčky, která patří mezi tzv. inovativní finanční nástroje (IFN), které mají v dalším programovém období postupně nahradit dosavadní, čistě dotační financování z evropských zdrojů. Minimální výše půjčky je 35 % z celkových způsobilých výdajů. Půjčka může být kombinována s dotací (z prostředků SFŽP) v maximální výši 25 % celkových způsobilých výdajů. Dotaci není možné poskytnout samostatně (lze ji získat jen při současném čerpání minimální 35% půjčky). Je na žadateli, jak si jednotlivé finanční nástroje zkombinuje (vždy min. 35 % půjčka, max. 25 % dotace). Kombinace půjčky a dotace nemůže překročit 100 % celkových způsobilých výdajů vynaložených na projekt, přičemž se zohledňují limity veřejné podpory.

Výhodou nového finančního nástroje je nulový úrok po dobu realizace projektu a nízká fixní úroková sazba ve výši 0,45 procent po celou dobu splácení, která činí maximálně 10 let. Možné je také využít odklad splátek, a to až o 14 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu, a poté o další až 2 roky v rámci maximální doby splácení. Předčasné splacení půjčky nebo naopak odložení splátek přitom není svázáno s žádnými dalšími poplatky či sankcemi.

Poskytování podpory v rámci inovativních finančních nástrojů probíhá v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2017, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020, Závaznými pokyny pro žadatele v rámci IFN a dalšími závaznými dokumenty. Závazné dokumenty k předmětné výzvě č. 1/2017 IFN a další relevantní dokumenty, se kterými je vhodné se seznámit, naleznete na výše uvedeném odkaze: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/inovativni-financni-nastroje/vyzva-12017-ifn/.

V Pravidlech pro žadatele a příjemce jsou uvedeny mimo jiné požadované přílohy k žádosti, obecná kritéria přijatelnosti a pravidla veřejné podpory. Oproti předchozímu programovému období byl výrazně zredukován počet příloh k žádosti. U projektů zaměřených na omezení průmyslového znečištění se již v rámci žádosti nedokládá např. stanovisko krajského úřadu, stanovisko MŽP, stanovisko ČIŽP. Podklady k žádosti o podporu naleznete v příloze č. 1, kap. 1.3.5. na straně 185. Obecná kritéria přijatelnosti jsou uvedena v kap. B.6.3.5.4., strana 62. Jelikož financování plánovaného projektu bude podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D. 4 Veřejná podpora a podpora de minimis (str. 130).

Pro další informace a konzultace projektových záměrů se můžete obrátit na Ing. Šárku Peřinovou, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (e-mail: sarka.perinova@mzp.cz).