Operační program Životní prostředí 2014 – 2020

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu poskytovanou v rámci předmětného specifického cíle OPŽP SC 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

V rámci toho SC 3.5 a zveřejněné výzvy č. 1/2017 IFN lze podpořit rekonstrukci nebo nákup nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik vedoucích k omezení emisí znečišťujících životní prostředí (zejména v oblasti průmyslových odpadních vod a hlukové zátěže) a dále opatření s cílem zvýšení bezpečnosti provozů a snížení míry environmentálních rizik.

Po schválení revize Programového dokumentu OPŽP Evropskou komisí (předpoklad konec roku 2017) bude tato výzva modifikována doplněním nové aktivity podpory k pořízení přístrojů a technik pro monitorování a měření emisí vznikajících průmyslovou činností (předpoklad I. čtvrtletí 2018).

Podpora bude poskytována prostřednictvím finančního nástroje. Projekty budou financovány v podobě zvýhodněné půjčky, která patří mezi tzv. inovativní finanční nástroje (IFN), které mají v dalším programovém období postupně nahradit dosavadní, čistě dotační financování z evropských zdrojů.

Minimální výše půjčky je 35 % celkových způsobilých výdajů. Půjčka může být kombinována s dotací z prostředků SFŽP v maximální výši 25 % celkových způsobilých výdajů. Dotaci není možné poskytnout samostatně (lze ji získat jen při současném čerpání minimální 35% půjčky). Je na žadateli, jak si jednotlivé finanční nástroje zkombinuje (vždy min. 35 % půjčka, max. 25 % dotace). Kombinace půjčky a dotace nemůže překročit 100 % celkových způsobilých výdajů vynaložených na projekt, přičemž se zohledňují limity veřejné podpory.

Výhodou nového finančního nástroje je nulový úrok po dobu realizace projektu a nízká fixní úroková sazba ve výši 0,45 procent po celou dobu splácení, která činí maximálně 10 let. Možné je také využít odklad splátek, a to až o 14 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu, a poté o další až 2 roky v rámci maximální doby splácení. Předčasné splacení půjčky nebo naopak odložení splátek přitom není svázáno s žádnými dalšími poplatky či sankcemi.

Žádosti lze předkládat od 16. října 2017 do 29. června 2018, resp. do vyčerpání určené alokace. Předkládané žádosti budou administrovány průběžně.

Poskytování podpory v rámci inovativních finančních nástrojů probíhá v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2017, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020, Závaznými pokyny pro žadatele v rámci IFN a dalšími závaznými dokumenty. Na stránkách SFŽP naleznete závazné dokumenty k předmětné výzvě č. 1/2017 IFN, stejně jako další relevantní dokumenty, se kterými je vhodné se seznámit.

V Pravidlech pro žadatele a příjemce naleznete mimo jiné požadované přílohy k žádosti, obecná kritéria přijatelnosti a pravidla veřejné podpory.

Oproti předchozímu programovému období byl výrazně zredukován počet příloh k žádosti. U projektů zaměřených na omezení průmyslového znečištění se již v rámci žádosti nedokládá např. stanovisko krajského úřadu, stanovisko MŽP, stanovisko ČIŽP.

Jelikož financování plánovaného projektu bude podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D. 4 Veřejná podpora a podpora de minimis.

Pro další informace a konzultace projektových záměrů se můžete obrátit na Ing. Šárku Peřinovou, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (e-mail: sarka.perinova@mzp.cz).