Národní legislativa

Do českého právního řádu byla směrnice 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) transponována zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezováni znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ze dne 5. února 2002. Zákon o integrované prevenci vstoupil v účinnost 1. 1. 2003 a byl novelizován následujícími předpisy:

zákonem č. 521/2002 Sb.,
zákonem č. 437/2004 Sb.,
zákonem č. 695/2004 Sb.,
zákonem č. 444/2005 Sb.,
zákonem č. 222/2006 Sb., (klíčová novela - vydáno úplné znění zákonem č. 435/2006 Sb.)
zákonem č. 25/2008 Sb., (vyjmuta problematika integrovaného registru znečišťování do samostatného zákona)
zákonem č. 227/2009 Sb.,
zákonem č. 281/2009 Sb.,
zákonem č. 85/2012 Sb.,
zákonem č. 69/2013 Sb., (klíčová novela, transpozice směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích)
zákonem č. 64/2014 Sb.,
zákonem č. 39/2015 Sb.
zákonem č. 183/2017 Sb.
zákonem č. 255/2017 Sb. (úprava návaznosti na stavební zákon)

Zákon o integrované prevenci definuje hlavní pojmy, obsah žádosti a rozhodnutí, procesy a roli jednotlivých účastníků. V příloze č. 1 jsou popsány činnosti, jejichž provozovatelé mají povinnost mít integrované povolení. Kromě povolovacích a změnových řízení jsou řešeny i problematiky deliktů, sankcí a výměna informací o nejlepších dostupných technikách. Integrované povolení nahrazuje řadu složkově vydávaných správních aktů, jejichž seznam je pravidelně aktualizován.


K zákonu o integrované prevenci je vydán pouze jeden prováděcí předpis. Jedná se o vyhlášku č.
288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci (20. 9. 2013 nabyla platnosti a 5. 10. 2013 nabyla účinnosti), kterou se stanoví následující vzory a související vysvětlivky k jejich vyplnění:

1)
vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění,
2)
náležitosti základní zprávy,
3)
náležitosti odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami,
4)
vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

Jednotná forma daná zákonem, resp. prováděcím právním předpisem, byla vedena snahou o usnadnění komunikace mezi příslušným správním úřadem a provozovatelem. Vyhláškou stanovené vzory jsou závazné a jsou stejné pro všechny typy zařízení. Z toho důvodu je řada položek v žádosti variabilních a přizpůsobitelných jednotlivým kategoriím zařízení.


Dílčí úseky agendy jsou dále ošetřeny prostřednictvím následujících metodických a pracovních dokumentů.


Dílčí oblasti členěné podle přílohy vyhlášky č. 288/2013 Sb.:


Metodický dokument k problematice základní zprávy
Metodický dokument k problematice ekonomického hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a odborného posouzení
Metodický dokument ke zprávám o plnění závazných podmínek provozu

Posuzování vlivů na životní prostředí a stavební zákon:


Novela zákona o posuzování vlivů na životní / stavebního zákona a její dopady na proces integrovaného povolování

Ochrana ovzduší:


Vazba některých ustanovení zákona o ochraně ovzduší a zákona o integrované prevenci
Metodický dokument - Přechodné režimy pro spalovací zdroje a jejich dopady na integrované povolování

Ochrana vod:


Vazba nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zákona o integrované prevenci
Doplnění k výrobě oxidu titaničitého
Doplnění k aplikaci závěrů o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu

Nakládání s odpady:

Legislativní změny v oblasti nakládání s odpady ve vztahu k zákonu o integrované prevenci

Příloha č. 1 zákona o integrované prevenci:

Pracovní podklad k problematickým okruhům přílohy č. 1

Ostatní:


Seznam nahrazovaných správních aktů podle zákona o integrované prevenci
Metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí
Mezirezortní metodika k procesu výměny informací o nejlepších dostupných technikách

Ve zvláštní sekci těchto stránek naleznete podrobné informace a dokumenty k problematice
závěrů o BAT, základní zprávy, výjimky z BAT a odborné způsobilosti podle zákona o integrované prevenci.