Národní legislativa

Do českého právního řádu byla směrnice 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) transponována zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezováni znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ze dne 5. února 2002. Zákon o integrované prevenci vstoupil v účinnost 1. ledna 2003 a byl novelizován následujícími předpisy:

zákonem č. 521/2002 Sb.,
zákonem č. 437/2004 Sb.,
zákonem č. 695/2004 Sb.,
zákonem č. 444/2005 Sb.,
zákonem č. 222/2006 Sb., (klíčová novela - vydáno úplné znění zákonem č. 435/2006 Sb.)
zákonem č. 25/2008 Sb., (vyjmuta problematika integrovaného registru znečišťování do samostatného zákona)
zákonem č. 227/2009 Sb.,
zákonem č. 281/2009 Sb.,
zákonem č. 85/2012 Sb.,
zákonem č. 69/2013 Sb., (klíčová novela, transpozice směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích)
zákonem č. 64/2014 Sb.,
zákonem č. 39/2015 Sb.
zákonem č. 183/2017 Sb.
zákonem č. 255/2017 Sb. (úprava návaznosti na stavební zákon)
zákonem č. 541/2020 Sb.

Zákon o integrované prevenci definuje hlavní pojmy, obsah žádosti a rozhodnutí, procesy a roli jednotlivých účastníků. V příloze č. 1 jsou popsány činnosti, jejichž provozovatelé mají povinnost mít integrované povolení. Kromě povolovacích a změnových řízení jsou řešeny i problematiky deliktů, sankcí a výměna informací o nejlepších dostupných technikách. Integrované povolení nahrazuje řadu složkově vydávaných správních aktů, jejichž seznam je pravidelně aktualizován.

K zákonu o integrované prevenci je vydán pouze jeden prováděcí předpis. Jedná se o vyhlášku č.
288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci (20. září 2013 nabyla platnosti a 5. října 2013 nabyla účinnosti), kterou se stanoví následující vzory a související vysvětlivky k jejich vyplnění:

1)
vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění,
2)
náležitosti základní zprávy,
3)
náležitosti odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami,
4) vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

Jednotná forma daná zákonem, resp. prováděcím právním předpisem, byla vedena snahou o usnadnění komunikace mezi příslušným správním úřadem a provozovatelem. Vyhláškou stanovené vzory jsou závazné a jsou stejné pro všechny typy zařízení. Z toho důvodu je řada položek v žádosti variabilních a přizpůsobitelných jednotlivým kategoriím zařízení.

Integrované povolení podle zákona o integrované prevenci nahrazuje řadu dílčích správních aktů podle jiných předpisů. Jejich pravidelně aktualizovaný
seznam je k dispozici.

Metodické dokumenty na úseku integrované prevence vydané Ministerstvem životního prostředí a případně dalšími participujícími resorty.

2021


Dopady nového zákona o odpadech na integrované povolování


Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatek č. 3)

Minimální požadavky na emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro velká spalovací zařízení (aktualizováno)

2020

Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatek č. 2)

Metodická doporučení k problematice elektrické účinnosti a celkového využití paliva dle závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení

Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatek č. 1)

2019

Metodika - Podklad k některým problematickým otázkám při implementaci závěrů o BAT pro zpracování odpadu

Metodika - Aplikace § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci na velká spalovací zařízení (včetně rtuti) (aktualizováno)

2018

Vzájemná vazba mezi zákonem o integrované prevenci, stavebním zákonem a zákonem o posuzování vlivů  na životní prostředí na životní prostředí (aktualizováno)

2017

Legislativní změny v oblasti nakládání s odpady ve vztahu k zákonu o integrované prevenci

Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením (aktualizováno)

Minimální požadavky na závazné emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro výrobu papíru

Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami

Vazba nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zákona o integrované prevenci – doplnění k závěrům o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu

2016

Metodický dokument k problematice základní zprávy (aktualizováno)

Pracovní podklad k některým problematickým okruhům základní zprávy

Vazba nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zákona o integrované prevenci – doplnění k výrobě oxidu titaničitého

Vazba nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a zákona o integrované prevenci

Minimální požadavky na závazné emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro výrobu cementu a vápna vč. NH32015

Metodický dokument - Přechodné režimy pro spalovací zdroje a jejich dopady na integrované povolování

Porovnání emisních limitů a naměřených koncentrací s úrovněmi emisí spojenými s BAT pro výrobu vápna a cementu (opravení verze)

Porovnání emisních limitů a naměřených koncentrací s úrovněmi emisí spojenými s BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky

2014

Metodický dokument k problematice ekonomického hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a odborného posouzení

Výklad kategorií 3.5, 4.1. b), 4.1. h), 6.11 přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Metodický dokument ke zprávám o plnění závazných podmínek provozu

Metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí

2013

Rezortní metodika k procesu výměny informací  o BAT