Základní zpráva

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích přinesla do oblasti integrované prevence řadu požadavků v oblasti ochrany půdy a podzemních vod, z nichž za nejdůležitější lze považovat vypracování základní zprávy.
.
Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti. Požadavky na základní zprávu jsou nadefinovány přílohou č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb.

Základní práva (příloha 2)

K vyhodnocení toho, zda má provozovatel povinnost zpracovat základní zprávu, se použije postup z metodického dokumentu k problematice základní zprávy. Dokument obsahuje i řadu dalších informací pro povolující orgány, provozovatele a zpracovatele základní zprávy. Vzhledem ke změnám legislativních předpisů a metodických pokynů, na které se Metodický dokument k problematice základní zprávy odkazuje, bylo nutné provést aktualizaci metodického dokumentu z roku 2014. Plné aktualizované znění bylo zveřejněno ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XXVI - červenec - srpen 2016 - ČÁSTKA 6. Současně byl aktualizován i pracovní podklad k některým problematickým okruhům základní zprávy.

Provozovatele stávajících zařízení, kteří mají povinnost zpracovat základní zprávu, ji musí předložit povolujícímu úřadu ke schválení v rámci prvního řízení o změně integrovaného povolení, které bude zahájeno po 7. lednu 2014.

V případě zcela nových zařízení, nebo zařízení nově vstupujících do režimu integrované prevence, se základní zpráva předkládá v rámci podání žádosti o vydání integrovaného povolení.

Samotná skutečnost, že je předkládána základní zpráva, nezakládá důvody k tomu, aby byla změna posuzována jako podstatná podle definice v § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Charakter změny musí posoudit povolující úřad podle předložených technických informací.

Základní zprávu mohou zpracovávat pouze odborně způsobilé osoby podle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (o geologických pracích). Odborná způsobilost musí odpovídat charakteru dokumentu – tj. oblasti hydrogeologie, sanační geologie a/nebo environmentální geologie, přičemž postačí jen jedno z uvedených osvědčení. Seznam odborně způsobilých osob podle zákona o geologických pracích je uveden zde.

Další Metodické pokyny, na které se Metodický dokument k problematice základní zprávy odkazuje:

Metodický pokyn Vzorkování v sanační geologii
Metodický pokyn MŽP Analýza rizik kontaminovaného území
Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění
Metodický pokyn pro průzkum kontaminovaného území