Evropská legislativa (včetně závěrů o BAT)

Omezování znečištění z průmyslových a zemědělských činností patří mezi dlouhodobé priority Evropské unie v oblasti životního prostředí. Důraz je kladen na integrovanou prevenci, která znamená přechod k nejlepším dostupným technikám. Stěžejní normou, která v sobě obsahuje nové přístupy v ochraně životního prostředí, byla směrnice (původně pod číslem 96/61/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění (Integrated Prevention Pollution Control – IPPC). Ve směrnici o IPPC byly zakotveny požadavky na integrovaný přístup k omezování znečištění, a byly v ní formulovány principy zabránění přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé, preventivního přístupu a lepšího využívání surovin a energií. Cílem směrnice bylo dosáhnout vysoké úrovně životního prostředí jako celku.

Směrnice o IPPC se týkala přibližně desítek tisíc průmyslových a zemědělských podniků v Evropské unii. Plná účinnost směrnice byla od 30. října 2007 a k tomuto datu měla být všechna zařízení podléhající směrnici provozována v souladu s jejími požadavky.

Do českého právního řádu byla směrnice transponována zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Dne 17. prosince 2010 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice o průmyslových emisích. Směrnice nesla číselné označení 2010/75/EU a vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku. Členské státy měly povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s většinou nových ustanovení směrnice do 7. ledna 2013. Směrnice o průmyslových emisích plně nahradila směrnici 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

Text směrnice významně posiluje roli nejlepších dostupných technik (BAT), nicméně umožňuje ve vymezených případech transparentní udělování výjimek, pokud tím nedojde k ohrožení místních podmínek životního prostředí. Energetický průmysl může využít při přechodu na zpřísněné emisní limity několika časově omezených flexibilních mechanismů.

Nová směrnice kromě výše uvedeného také sjednocuje systém environmentálních inspekcí vymezených průmyslových zařízení v rámci EU, ukládá členským státům pravidelně přezkoumávat povolení v návaznosti na vývoj BAT, významně zvyšuje ochranu půdy a podzemních vod před průmyslovým znečištěním, rozšiřuje účastenství veřejnosti v povolovacích a změnových řízeních, rozšiřuje rozsah povinně zpřístupňovaných informací (a u části výslovně ukládá zveřejňování prostřednictvím internetu), zpřísňuje emisní limity pro spalování a spoluspalování odpadu atd.

Nové požadavky na vymezená průmyslová zařízení (tj. zařízení, která jsou v současnosti regulována směrnicí o IPPC, nová zařízení a na nově zahrnuté činnosti) byly aplikovány postupně 2 až 4,5 roku po vstupu evropské legislativy v platnost.


Dne 19. června 2012 vyšla v Úředním věstníku L 158/25, 19.6.2012 oprava chyb překladu směrnice do českého jazyka.

Se směrnicí o průmyslových emisích souvisí řada prováděcích rozhodnutí. Dále jsou uvedeny ty, které souvisí s integrovanou prevenci.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1135 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví druh, formát a četnost informací, které mají členské státy zpřístupnit pro účely podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích

Závěry o BAT, zpracované na základě požadavku čl. 13 směrnici 2010/75/EU , jsou základním dokumentem pro povolování podle této směrnice, zejména pak pro stanovování emisních limitů. Uvádí se včetně souvisejících rozhodnutí a podpůrných dokumentů, zpracovaných na národní úrovni. Ministerstvo životního prostředí v návaznosti na publikace závěrů o BAT pravidelně zpracovává a aktualizuje informativní harmonogram přezkumů dotčených integrovaných povolení.

 • Závěry o BAT pro výrobu železa a oceli

 • Prováděcí rozhodnutí komise 2012/135/EU ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu železa a oceli

 • Závěry o BAT pro výrobu skla

 • Prováděcí rozhodnutí komise 2012/134/EU ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu skla.

 • Závěry o BAT pro vydělávání kůží a kožešin

 • Prováděcí rozhodnutí komise 2013/84/EU ze dne 11. února 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro vydělávání kůží a kožešin.

 • Závěry o BAT pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého

 • Prováděcí rozhodnutí komise 2013/163/EU ze dne 26. března 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého

  Porovnání emisních limitů a naměřených koncentrací s úrovněmi emisí spojenými s BAT pro výrobu cementu a vápna (doplňující podklad zpracovaný CENIA, českou informační agenturou životního prostředí).

  Minimální požadavky na závazné emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro výrobu cementu a vápna vč. NH3

 • Závěry o BAT pro výrobu chlóru a alkalických hydroxidů

 • Prováděcí rozhodnutí komise 2013/732/EU ze dne 9. prosince 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu chlóru a alkalických hydroxidů.

 • Závěry o BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky

 • Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/687/EU ze dne 26. září 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu buničiny, papíru a lepenky

  První oprava prováděcího rozhodnutí byla vydána v
  Úředním věstníku L 348, 4.12.2014

  Druhá oprava prováděcího rozhodnutí byla vydána v Úředním věstníku L 3, 6.1.2017

  Třetí oprava prováděcího rozhodnutí byla vydána v Úředním věstníku L 159, 22.6.2018

  Porovnání emisních limitů a naměřených koncentrací s úrovněmi emisí spojenými s BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky (doplňující podklad zpracovaný CENIA, českou informační agenturou životního prostředí).

  Minimální požadavky na závazné emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AELs) pro výrobu papíru - doporučený formát podmínky do integrovaných povolení (dokument ministerstva životního prostředí)

 • Závěry o BAT pro rafinaci minerálních olejů a plynů

 • Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/738/EU ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro rafinaci minerálních olejů a plynů

  Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2014/738/EU ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro rafinaci minerálních olejů a plynů byla vydána v Úředním věstníku L62, 6.3.2015

  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/768/EU ze dne 30. října 2014 o druhu, formátu a četnosti informací zpřístupňovaných členskými státy o technikách integrovaného řízení emisí používaných v rafineriích minerálních olejů a plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.

 • Závěry o BAT pro výrobu desek na bázi dřeva

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2119 ze dne 20. listopadu 2015, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu desek na bázi dřeva.

 • Závěry o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů v odvětví chemického průmyslu

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/902 ze dne 9. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu.

  Vazba nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zákona o integrované prevenci – doplnění k závěrům o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu (doplňující podklad, který zpracovalo ministerstvo životního prostředí)


 • Závěry o BAT pro odvětví neželezných kovů

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro odvětví neželezných kovů

 • Závěry o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat

  Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat byla vydána v Úředním věstníku L 105/21, 21.4.2017

  Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (doplňující podklad, který zpracovalo ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a ministerstvem zemědělství) a jeho doplněk 1 a 2.

 • Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení

  Minimální požadavky na závazné emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AELs) pro velká spalovací zařízení (dokument ministerstva životního prostředí)

  Metodická doporučení k problematice elektrické účinnosti a celkového využití paliva dle závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení (doplňující podklad, který zpracovalo ministerstvo životního prostředí)

  Metodika - Aplikace § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci na velká spalovací zařízení (včetně rtuti) (doplňující podklad, který zpracovalo ministerstvo životního prostředí)

  Zrušeno Soudním dvorem Evropské unie (Tribunál třetího rozšířeného senátu) rozsudkem ze dne 27. ledna 2021 ve věci T699/17 (Polská republika proti Evropské komisi). Účinek rozsudku není okamžitý - doporučení ministerstva životního prostředí.


 • Závěry o BAT pro výrobu velkého množství organických chemických látek

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2117 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu velkého množství organických chemických látek

  Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/2117 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu velkého množství organických chemických látek (Úřední věstník Evropské unie L 323 ze dne 7. prosince 2017)

 • Závěry o BAT pro nakládání s odpady

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu

  Metodika - Podklad k některým problematickým otázkám při implementaci závěrů o BAT pro zpracování odpadu (doplňující podklad, který zpracovalo ministerstvo životního prostředí)

 • Závěry o BAT pro průmysl potravin, nápojů a mléka

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2031 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka.

 • Závěry o BAT pro spalování odpadu

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro spalování odpadu.

  Oprava prováděcího rozhodnutí byla vydána v Úředním věstníku L 186, 27.5.2021

 • Závěry o BAT pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel včetně konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2009 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel včetně konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami

Program OSN pro životní prostředí (UNEP – United Nations Environment Programme) zpracovává v rámci svých aktivit k Minamatské úmluvě o rtuti dokumenty týkající se problematiky BAT a nejlepších environmentálních postupů (BEP - best environment practices). Tyto texty lze chápat jako doplněk k standardním BREF a závěrům o BAT ve smyslu přílohy č. 3 bod 12 zákona o integrované prevenci. Dokumenty jsou dostupné mj. v anglickém, ruském a francouzském jazyce na stránkách UNEP. Analogicky jsou zpracovávány podklady ke Stockholmské úmluvě o perzistentních organických polutantech.