Odborná způsobilost

Zápis na seznam odborně způsobilých osob (tj. odborná způsobilost) je nutnou podmínkou k poskytování vyjádření podle § 11 zákona o integrované prevenci k následujícím oblastem:

- aplikaci nejlepších dostupných technik
- ve zvláště složitých případech k celé žádosti o integrované povolení.


Podmínkou pro zápis fyzické nebo právnické osoby (odborně způsobilé osoby) do seznamu odborně způsobilých osob je prokázání odborných znalostí pro jednotlivé kategorie činností podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci. Odbornou způsobilost prokazuje fyzická osoba, nebo zaměstnanci právnické osoby zkouškou, ke které předloží kompletní podklady, ze kterých vyplývá splnění požadavků definovaných zákonem o integrované prevenci ve vztahu ke všem kategoriím činností podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, u nichž je žádáno o zápis. Zkouška odborné způsobilosti podle zákona o integrované prevenci probíhá podle schválěného zkušebního řádu. Seznam odborně způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, byl zveřejněn ve Věstníku MŽP ročník XIV - Únor 2014 - ČÁSTKA 2. Doplnění a dílčí aktualizace seznamu jsou pravidelně zveřejňovány ve Věstníku MŽP. Seznam odborně způsobilých osob je dostupný i v rámci tohoto informačního systému.

Podmínky pro zapsání do Seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Uchazeč o zápis do Seznamu odborně způsobilých osob zašle níže specifikované podklady na Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 se značkou „OZO“, a rovněž se značkou „OZO“ na Odbor ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 a Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

1. Identifikace právnické nebo fyzické osoby

Uvést identifikaci právnické nebo fyzické osoby (obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, kontakt).

2. Přehled kategorií zařízení podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Uvést přehled kategorií zařízení dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., pro které právnická osoba prokazuje odbornou způsobilost.

3. Prokázání dostatečné odborné úrovně

Právnická nebo fyzická osoba doloží zkušenosti s problematikou:
- integrované prevence a omezování znečištění,
- průmyslové ekologie,
- hodnocení vlivů na životní prostředí,
- provádění ekologických auditů,
- vyhodnocování ekologických zátěží,
- hodnocení ekologických rizik,
- dané technologie a přehled o nejlepších dostupných technikách,
- projektování technologií,
- programů úspor energie,
- energetických auditů nebo
- zavádění environmentálních systémů řízení, čistší produkce, integrované výrobkové politiky, přípravy dobrovolných nástrojů k ochraně životního prostředí, přípravy a zavádění „Responsible Care“ a s další související problematikou.

4. Prokázání dostatečného technického, administrativního a organizačního zázemí

5. Prokázání nezbytného počtu zaměstnanců s odbornou praxí, s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním, znalostmi a schopnostmi

(relevantní pouze pokud je žadatelem právnická osoba)

Právnická osoba předloží:

a) jmenný seznam zaměstnanců s uvedením jejich VŠ vzdělání a odborné praxe, kteří se budou podílet na vypracování odborného vyjádření k žádosti podle § 11 zákona č. 76/2002 Sb.

b) informaci o způsobu, jakým uvedení zaměstnanci pokryjí šíři problematiky řešené v rámci vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení v souladu s požadavky zákona č. 76/2002 Sb. a související legislativy

6. Podpis statutárního zástupce

Ke stvrzení předkládaných údajů předložit podepsané prohlášení statutárního zástupce právnické osoby nebo fyzické osoby o pravdivosti všech uvedených údajů.

Před zapsáním právnické osoby do Seznamu odborně způsobilých osob proběhne pohovor formou metodické rozpravy k problematice integrované prevence a omezování znečištění.

7. Bezúhonnost fyzické osoby nebo zaměstnanců právnické osoby

K žádosti o zápis do Seznamu odborně způsobilých osob je potřeba pro účely ověření bezúhonnosti fyzické osoby, nebo zaměstnanců právnické osoby doložit výpis z evidence Rejstříku trestů nebo žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona o integrované prevenci.


a) Výpis z evidence Rejstříku trestů – bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce. Předložený výpis bude dotčené osobě navrácen elektronicky po uplynutí doby účelu, kterým je prokázání požadavků stanovených v § 6 odst. 3 zákona o integrované prevenci na základě předložených podkladů k žádosti o zápis do Seznamu odborně způsobilých osob.

b) Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence - pro účely ověření bezúhonnosti předloží dotčená osoba žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů, která bude obsahovat tyto náležitosti – jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození (stát/okres/obec). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu účelu ověření bezúhonnosti. Po uplynutí stanoveného účelu budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

U cizinců je dokladem o bezúhonnosti obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má trvalé bydliště, nebo čestné prohlášení v případě, že stát, jehož je občanem, takový doklad nevydává. Při uznání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.