IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištěníIntegrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé.

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (z angl. Best Available Techniques - BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Proces IPPC se na národní úrovni sestává ze dvou vzájemně provázaných elementů. Jedná se o povolování zařízení, kde probíhá příslušná průmyslová činnost (návazně pak kontrola těchto zařízení a změny povolení) a také zapojení národních orgánů, provozovatelů, vysokých škol, výzkumných institucí, průmyslových a nevládních environmentálních organizací a spolků do tvorby a revize BREF na evropské úrovni.

Povolovacím orgánem je pro převážnou většinu zařízení místě příslušný krajský úřad (nebo Magistrát Hlavního města Prahy). V případě zařízení s významným negativním přeshraničním vlivem je povolujícím orgánem Ministerstvo životního prostředí, které je zároveň odvolacím, metodickým i ústředním orgánem pro tuto agendu.

Národní participaci na tvorbě a revizi BREF mají rozdělenu podle jednotlivých průmyslových činností Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc zajišťuje zveřejňování a informační podporu v oblasti BAT a BREF.Na této stránce jsou dostupné podrobné informace ke konkrétnímu zařízení či metodické dokumenty týkající se povolování a související agendy. Pokud máte zájem o informace k problematice BAT a BREF (včetně stavu revize a národních aktivit v této oblasti) a související agendě, pokračujte na portál www.IPPC.czAktuality MŽP z oblasti integrované prevence


  02/15/2019  Metodika - Minimální požadavky na emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro velká spalovací zařízení   Účelem dokumentu je sjednotit formát ukládání emisních limitů, které vycházejí ze závěrů o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení v rámci revizí integrovaných povolení.
  12/19/2018  Metodika - Aplikace § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci na velká spalovací zařízení  Účelem dokumentu je podrobněji rozpracovat možnosti postupu provozovatelů a povolujících orgánů při implementaci závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení, respektive při aplikaci tzv. výjimek z BAT.
  08/20/2018  Závěry o BAT pro zpracování odpadu  Dne 17.08.2018 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.
  08/15/2018  Nové prováděcí rozhodnutí Komise k reportingu členských států  Rozhodnutím Komise (EU) 2018/1135 se nahrazuje rozhodnutí Komise 2012/795/EU, které řešilo reporting členských států za období 2013 – 2016.
  07/03/2018  Metodický dokument - Vzájemná vazba mezi zákonem o integrované prevenci, stavebním zákonem a zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí  Metodický dokument aktualizuje a nahrazuje původní verzi metodického dokumentu z roku 2015, který se primárně zabýval aplikací novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jeho dopady na proces integrovaného povolování.
  06/25/2018  Operační program Životní prostředí 2014 – 2020  Informace k aktuální možnosti poskytování podpory pro rekonstrukci nebo nákup nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik vedoucích k omezení emisí znečišťujících životní prostředí.
  05/22/2018  Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT  Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován dokument s údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje dříve zveřejněnou metodiku k tzv. výjimkám z BAT. Tato verze je aktualizací zohledňující skutečný stav, provozovatele zařízení a také průběžný vývoj na evropské úrovni.
  02/19/2018  Aktualizace metodického pokynu odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat  Dne 14.2.2018 byla ve Věstníku Ministerstva životního prostředí zveřejněna aktualizace Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“.
  12/08/2017  Závěry o BAT pro výrobu velkého množství organických chemických látek  Dne 07.12.2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2117 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu velkého množství organických chemických látek.
  11/02/2017  Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum  Účelem materiálu je povolujícím úřadům (a případně i provozovatelům a dalším subjektům) ujasnit aspekty plnění požadavků v oblasti nejlepších dostupných technik (BAT) pro odvětví intenzivního chovu drůbeže a prasat.
  10/13/2017  Novela zákona o integrované prevenci  V návaznosti na úpravy v oblasti stavebního práva došlo i k novele zákona o integrované prevenci. Změny jsou účinné od 01.01.2018. Hlavní úpravou je nově koncipované propojení integrovaného povolení se stavebním povolením.


Informační systém integrované prevence

Informační systém integrované prevence je celostátní informační systém veřejné správy, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona o integrované prevenci (zejména stručné shrnutí žádosti, hodnocení nejlepších dostupných technik a vlastní rozhodnutí - integrované povolení). Systém umožňuje získat veřejnosti co nejširší přehled o jednotlivých povolovacích procesech a případně se zůčastnit řízení a/nebo zaslat své připomínky. Systém je také funkčním archívem zveřejňovaných dokumentů k povolovacím řízením i dalších informací o integrované prevenci.