IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištěníIntegrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé.

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (z angl. Best Available Techniques - BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Proces IPPC se na národní úrovni sestává ze dvou vzájemně provázaných elementů. Jedná se o povolování zařízení, kde probíhá příslušná průmyslová činnost (návazně pak kontrola těchto zařízení a změny povolení) a také zapojení národních orgánů, provozovatelů, vysokých škol, výzkumných institucí, průmyslových a nevládních environmentálních organizací a spolků do tvorby a revize BREF na evropské úrovni.

Povolovacím orgánem je pro převážnou většinu zařízení místě příslušný krajský úřad (nebo Magistrát Hlavního města Prahy). V případě zařízení s významným negativním přeshraničním vlivem je povolujícím orgánem Ministerstvo životního prostředí, které je zároveň odvolacím, metodickým i ústředním orgánem pro tuto agendu.

Národní participaci na tvorbě a revizi BREF mají rozdělenu podle jednotlivých průmyslových činností Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc zajišťuje zveřejňování a informační podporu v oblasti BAT a BREF.Na této stránce jsou dostupné podrobné informace ke konkrétnímu zařízení či metodické dokumenty týkající se povolování a související agendy. Pokud máte zájem o informace k problematice BAT a BREF (včetně stavu revize a národních aktivit v této oblasti) a související agendě, pokračujte na portál www.IPPC.czAktuality MŽP z oblasti integrované prevence


  12/07/2018  Přezkoumání rozhodnutí v mezistátním povolování - Elektrárna Turów  Opětovné rozhodování k mezistátnímů integrovanému povolování zařízení v Polsku (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pobočka Elektrárna Turów) - možnost připomínek.
  08/20/2018  Závěry o BAT pro zpracování odpadu  Dne 17.08.2018 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.
  08/15/2018  Nové prováděcí rozhodnutí Komise k reportingu členských států  Rozhodnutím Komise (EU) 2018/1135 se nahrazuje rozhodnutí Komise 2012/795/EU, které řešilo reporting členských států za období 2013 – 2016.
  07/03/2018  Metodický dokument - Vzájemná vazba mezi zákonem o integrované prevenci, stavebním zákonem a zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí  Metodický dokument aktualizuje a nahrazuje původní verzi metodického dokumentu z roku 2015, který se primárně zabýval aplikací novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jeho dopady na proces integrovaného povolování.
  06/25/2018  Operační program Životní prostředí 2014 – 2020  Informace k aktuální možnosti poskytování podpory pro rekonstrukci nebo nákup nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik vedoucích k omezení emisí znečišťujících životní prostředí.
  05/22/2018  Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT  Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován dokument s údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje dříve zveřejněnou metodiku k tzv. výjimkám z BAT. Tato verze je aktualizací zohledňující skutečný stav, provozovatele zařízení a také průběžný vývoj na evropské úrovni.
  02/19/2018  Aktualizace metodického pokynu odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat  Dne 14.2.2018 byla ve Věstníku Ministerstva životního prostředí zveřejněna aktualizace Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“.
  12/08/2017  Závěry o BAT pro výrobu velkého množství organických chemických látek  Dne 07.12.2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2117 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu velkého množství organických chemických látek.
  11/02/2017  Intenzivní chov drůbeže a prasat – podklad pro přezkum  Účelem materiálu je povolujícím úřadům (a případně i provozovatelům a dalším subjektům) ujasnit aspekty plnění požadavků v oblasti nejlepších dostupných technik (BAT) pro odvětví intenzivního chovu drůbeže a prasat.
  10/13/2017  Novela zákona o integrované prevenci  V návaznosti na úpravy v oblasti stavebního práva došlo i k novele zákona o integrované prevenci. Změny jsou účinné od 01.01.2018. Hlavní úpravou je nově koncipované propojení integrovaného povolení se stavebním povolením.
  08/18/2017  Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení  Dne 17.8.2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení


Informační systém integrované prevence

Informační systém integrované prevence je celostátní informační systém veřejné správy, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona o integrované prevenci (zejména stručné shrnutí žádosti, hodnocení nejlepších dostupných technik a vlastní rozhodnutí - integrované povolení). Systém umožňuje získat veřejnosti co nejširší přehled o jednotlivých povolovacích procesech a případně se zůčastnit řízení a/nebo zaslat své připomínky. Systém je také funkčním archívem zveřejňovaných dokumentů k povolovacím řízením i dalších informací o integrované prevenci.