Zvláště chráněné druhy

Vybraným, vzácným nebo vědecky a kulturně významným druhům rostlin a živočichů poskytuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK), zvláštní, přísnější ochranu. Podle míry ohrožení jednotlivých druhů jsou stanoveny tři kategorie ochrany, a to druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (PDF, 154 kB), včetně jejich rozdělení do kategorií ochrany je uveden v příloze II (rostliny) a III (živočichové) vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Pro zvláště chráněné druhy jsou zákonem stanoveny tzv. základní ochranné podmínky zahrnující zákazy určitých aktivit, které by mohly představovat ohrožení pro tyto druhy (§ 49, 50 ZOPK). Zákon o ochraně přírody a krajiny však zároveň stanovuje podmínky pro případné povolení výjimky (§ 56 ZOPK), nejedná se tedy o zákazy absolutní. Legislativně je rovněž upravena problematika držení a prokazování původu zvláště chráněných rostlin a živočichů a s ohledem na ochranu volně žijících populací jsou řešeny případy vypouštění v zajetí odchovaných živočichů či vysévání a vysazování uměle vypěstovaných rostlin (§ 54 ZOPK).

Specifický nástroj pro zajištění aktivní ochrany nejvíce ohrožených druhů představují záchranné programy (§ 52 ZOPK), které jsou připravovány jako komplexní soubory opatření odstraňující nebo zmírňující známé ohrožující faktory a zlepšující podmínky pro přirozený vývoj druhů ohrožených vyhynutím. Obdobným koncepčním dokumentem jsou tzv. programy péče, které jsou připravovány pro druhy ohrožené nižší měrou, avšak s existujícím rizikem změny tohoto stavu nebo druhy vyžadující komplexní koordinovaný přístup z důvodu jejich socioekonomického významu nebo dopadů.

Pro efektivní rozvoj aktivních nástrojů druhové ochrany byl Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem připraven v rámci EHP fondů 2009-2014, tzv. Norských fondů dotační program Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II (realizace 2014-2016) zaměřený na uskutečnění stávajících a přípravu nových záchranných programů a programů péče a doplnění informací nezbytných k ochraně vybraných zvláště chráněných druhů.