Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k aplikaci opatření obecné povahy, kterým se vydávají jednotlivé plány pro zvládání povodňových rizik

Předkládané sdělení odboru ochrany vod (dále jen „Sdělení“) představuje rozšíření a konkretizaci dřívějšího sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ze dne 20. 2. 2020 k aplikaci opatření obecné povahy, kterým se vydávají jednotlivé plány pro zvládání povodňových rizik, a je vyvoláno primárně potřebou správních orgánů specifikovat zásady postupu při umisťování a povolování staveb. Tímto Sdělením se tak dřívější sdělení ze dne 20. 2. 2020 zcela nahrazuje.

Správní akty vydávané správními orgány by měly z plánu tam, kde je to možné, vycházet, vždy je však nezbytné dodržovat plánem stanovené cíle a souhrny opatření pro zvládání povodňových rizik, neboť tyto jsou součástí výrokové části opatření obecné povahy, kterým se plán vydává. Od těch částí plánu, které jsou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy, je možné se v náležitě odůvodněných případech odchýlit. Takový postup musí správní orgán řádně odůvodnit ve vydávaném správním aktu. Zejména je třeba prokázat, že takový postup nebude v rozporu s naplňováním cílů a v kolizi s navrhovanými opatřeními pro zvládání povodňových rizik, tedy částmi plánu zezávazněnými opatřením obecné povahy.

Při posuzování konkrétních záměrů je třeba postupovat primárně podle map povodňového ohrožení - mapy povodňového rizika zobrazují jevy zejména ve vztahu k platnému stavu územně plánovací dokumentace.

Uvedený výklad platí pro povolování údržby staveb a zařízení, které se nacházejí v plochách vysokého ohrožení, a pro povolování údržby, nástaveb, stavebních úprav, dostaveb a realizaci technické a dopravní infrastruktury, která je přípravou na realizaci dalších stavebních záměrů v záplavovém území, v plochách středního ohrožení.

Stáhněte si...