Zprávy o stavu životního prostředí

Zpráva o životním prostředí České republiky je komplexní hodnotící dokument, který shrnuje aktuální poznatky o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí, vlivu hospodářských sektorů na životní prostředí, nástrojích politiky životního prostředí, dopadech současného stavu životního prostředí na lidské zdraví a ekosystémy a o stavu životního prostředí v mezinárodním kontextu. Cílem je rovněž posoudit naplňování Státní politiky životního prostředí a identifikovat nové prioritní oblasti, které by měly být v rámci politiky řešeny.

Zpráva o životním prostředí tvoří základ reportingu v oblasti životního prostředí ČR. Metodika Zprávy se v období 1994–2008 významněji neměnila. S rostoucími potřebami a nároky na informace a tvorbu strategií došlo v roce 2009 k úpravě metodiky. Zpráva je standardně založena na autorizovaných datech získaných z monitorovacích systémů spravovaných resortními i mimoresortními organizacemi. Pro mezinárodní srovnání jsou použita data Eurostatu, Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), případně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Zpráva o životním prostředí České republiky je vytvářena v gesci Ministerstva životního prostředí a předkládána vládě každoročně od roku 1993. Po schválení vládou ČR dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a CENIA.

2020 (PDF, 15 MB) | 2019 (PDF, 14 MB) | 2018 (PDF, 59 MB) | 2017 (PDF, 10 MB) | 2016 (PDF, 58 MB) | 2015 (PDF, 96 MB) | 2014 (PDF, 46 MB) | 2013 (PDF, 22 MB) | 2012 (PDF, 27 MB) | 2011 (PDF, 24 MB) | 2010 (PDF, 22 MB) | 2009 (PDF, 25 MB) | 2008 (PDF, 26 MB) | 2007 (PDF, 10 MB) | 2006 (PDF, 10 MB) | 2005 (PDF, 4 MB)