Priority a postupy při prosazování rovnosti žen a mužů

Jedním ze základních principů každé demokratické společnosti je rovnost občanů bez ohledu na pohlaví. Tento princip je významným pilířem politiky Evropské unie, všech rozvinutých demokratických zemí i OSN. Česká republika se aktivně zabývá otázkami rovných příležitostí pro muže a ženy ve všech sférách a na všech úrovních společnosti. Ministerstvo životního prostředí postupuje podle současných směrů vládní politiky rovnosti žen a mužů, které jsou vymezeny v dokumentu Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020. Z této strategie vychází každoročně aktualizovaný dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, určující konkrétní úkoly. Ministerstvo životního prostředí dále zpracovává vlastní soubor opatření k prosazování rovných příležitostí žen a mužů v oboru své věcné působnosti, kterým přispívá k dosažení rovnosti žen a mužů v ČR.