Zpráva o plnění Priorit

Jedním ze základních principů každé demokratické společnosti je rovnost občanů bez ohledu na pohlaví. Tento princip je základním pilířem politiky Evropské unie, všech rozvinutých demokratických zemí i OSN. Česká republika, v souvislosti se vstupem do EU a zároveň v souvislosti s tím, že je signatářkou Konvence OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, se aktivně zabývá otázkami rovných příležitostí pro muže a ženy ve všech sférách a na všech úrovních společnosti. V současnosti je postupováno podle Priorit vlády, které byly aktualizovány usnesením vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2013. MŽP připravuje zpracování vlastního souboru opatření k prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy v oboru své věcné působnosti na běžný rok a dále jej doplní o rozpracování a konkretizaci základních směrů vládní politiky rovnosti příležitostí pro ženy a muže. V současnosti se postupuje podle: