Zpráva o kvalitě ovzduší

V rámci plnění úkolů vyplývajících z Národního programu snižování emisí České republiky, který byl přijat usnesením vlády č. 630 dne 11. června 2007, připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví Informaci pro členy vlády České republiky o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích, která bude na základě aktuálních výsledků imisního monitoringu předkládána členům vlády každoročně. Informace o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu v daném roce je obsahem části č. II. Informace pro členy vlády České republiky o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích.