Informace odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k povinnému zpoplatňování plastových tašek podle § 3 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o obalech)

V souvislosti s přijetím zákona č. 49/2017 Sb. ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon o obalech, odbor odpadů Ministerstva životního prostředí poskytuje tuto informaci pro osoby, které poskytují v místě prodeje výrobků spotřebiteli plastové odnosné tašky ve smyslu § 2 písm. m) zákona o obalech. Na základě výše uvedené novely smí být s účinností od 1. ledna 2018 dle § 3 odst. 3 zákona o obalech plastová odnosná taška poskytnuta spotřebiteli v místě prodeje výrobků minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku.

Plastová odnosná taška

Plastová odnosná taška je v § 2 písm. m) zákona o obalech, definovaná jako nákupní taška s držadly nebo bez nich poskytovaná spotřebiteli v místě prodeje výrobků, která je vyrobena z polymerů ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, k nimž mohou být přidány přísady nebo další látky, a které jsou schopny plnit funkci hlavní strukturní složky nákupních tašek.
„Polymerem“ je dle čl. 3 bodu 5 výše uvedeného nařízení látka, která se skládá z molekul charakterizovaných sekvencí jednoho nebo více typů monomerních jednotek. U těchto molekul musí existovat rozdělení podle molekulové hmotnosti, přičemž rozdíly v molekulové hmotnosti jsou primárně způsobeny rozdíly v počtu monomerních jednotek. Polymer obsahuje:
a) prostou hmotnostní většinu molekul obsahujících nejméně tři monomerní jednotky, které jsou kovalentně vázány alespoň k jedné jiné monomerní jednotce nebo jinému reaktantu;
b) méně než prostou hmotnostní většinu molekul stejné molekulové hmotnosti.
V souvislosti s touto definicí se „monomerní jednotkou“ rozumí zreagovaná forma monomeru v polymeru.

Velmi lehká plastová odnosná taška

Velmi lehkou plastovou odnosnou taškou se pak rozumí plastová odnosná taška o tloušťce stěny do 15 mikronů, která je nezbytná z hygienických důvodů nebo je poskytována jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že její použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami. Příkladem velmi lehké plastové odnosné tašky je tenký sáček na pečivo nebo zeleninu.
Při určení, zda plastová taška či sáček může být považována za „velmi lehkou plastovou odnosnou tašku“ a nemusí tedy být předmětem zpoplatnění, bude zohledňováno především účelové určení těchto tašek či sáčků. Pokud v prodejní ploše jsou k dispozici plastové sáčky o tloušťce stěny do 15 mikronů, které jsou nezbytné z hygienických důvodů, nebo pro účely zabalení volně ložených potravin, které jsou prodávány bez jakéhokoliv obalu, považují se v této prodejně všechny tyto sáčky za velmi lehké plastové tašky. Za zabránění plýtvání s potravinami se považuje možnost koupě přesného množství kusů namísto nutnosti koupě většího balení. Pokud však spotřebitel sáček použije v obchodě, ve kterém jsou sáčky k dispozici z hygienických důvodů nebo pro volně ložené potraviny, za jiným účelem než je hygienická bariéra nebo zabránění plýtvání potravinami, bude se sáček do 15 mikronů vzhledem k jeho základnímu účelovému určení stále považovat za velmi lehkou plastovou nákupní tašku.
Pokud jsou sáčky do tloušťky 15 mikronů poskytovány spotřebiteli v prodejně, kde sáčky nejsou nezbytné z hygienických důvodů, nebo je nelze použít za účelem zabránění plýtvání potravinami, nejsou považovány za velmi lehké plastové tašky a musí být v této prodejně zpoplatněny.

Cena

Co se týče samotného zpoplatnění, cenu za plastovou odnosnou tašku určuje prodejce sám, avšak cena musí minimálně odpovídat nákladům na pořízení plastové tašky. Finanční částku, kterou musí spotřebitel uhradit za její poskytnutí, nelze zahrnout do ceny nákupu a taška musí být tedy účtována jako samostatná položka.

E – shoping

Pokud je k balenému výrobku v rámci internetového prodeje poskytována spotřebiteli plastová taška, kterou lze použít k odnosu výrobku, jedná se o plastovou odnosnou tašku ve smyslu § 2 písm. m) zákona č. 477/2001 sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o obalech). Dle § 3 odst. 3 zákona o obalech tedy smí být poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení.

Toto znění informace je aktualizované znění verze ze dne 1. listopadu 2017.