Zpětný odběr výrobků

Zpětný odběr výrobků (ZOV) vychází z principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Smyslem ZOV je motivovat výrobce k navrhování a produkci výrobků s co možná nejnižším obsahem nebezpečných látek, jejichž následné využití nebo odstranění po ukončení životnosti, bude co nejlevnější a nejjednodušší. Z tohoto hlediska je tedy žádoucí, aby bylo možné výrobky co nejčastěji opětovně používat, recyklovat je a minimalizovat vznik odpadu z jejich zpracování.

Při plnění cílů stanovených pro ZOV po ukončení jejich životnosti hrají klíčovou roli koneční uživatelé výrobků, kteří musí být informováni jak a kde lze výrobky s ukončenou životností odevzdat, a kteří budou motivováni k tomu, aby se daných výrobků nezbavovaliv rámci směsného komunálního odpadu.

Odpovědnost za celý životní cyklus výrobku včetně zajištění ZOV je stanovena v souladu s evropskou legislativou všem osobám, které uvádějí na trh v ČR obaly, vozidla, elektrická a elektronická zařízení, zářivky a výbojky, baterie a akumulátory a v neposlední řadě pneumatiky. Legislativně je oblast ZOV upravena zákonem o obalech, částí čtvrtou a pátou zákona o odpadech a navazujícími prováděcími právními předpisy. Rubrika obsahuje informace jak o stávajících, tak o připravovaných právních předpisech v oblasti ZOV, metodiky, stanoviska ministerstva a odpovědi na často kladené dotazy.

V minulosti byl zaveden systém zpětného odběru minerálních olejů, od 1. října 2015 však byly oleje z vybraných výrobků vyřazeny, a od tohoto data se na oleje již zpětný odběr nevztahuje. S použitými oleji již není možné nakládat v režimu zpětného odběru, ale pouze v režimu nebezpečných odpadů.