NPŽP - výzva 17/2017: DČOV - aktualizace k 29. 10. 2020

Výzva č. 17/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:„Domovní čistírny odpadních vod“ - aktualizace k 29. 10. 2020

Cílem Výzvy č. 17/2017 (dále jen "Výzva") je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Oprávnění příjemci podpory jsou:
  • Obce;
  • Dobrovolné svazky obcí;
  • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
  • Spolky.
Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
  • 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
  • 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
  • 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.

Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Celková alokace činí 200 mil. Kč.

Dokumenty související s výzvou:

Výzvu administruje Státní fond životního prostředí ČR - Informace k výzvě naleznete zde.

Starší verze: