Znečištění ovzduší vytápěním

Spalování nekvalitních, příp. zakázaných druhů paliv v technicky nevxhovujících spalovacích zdrojích, se negativně odráží na kvalitě ovzduší v celé ČR (viz každoroční Zpráva o ŽP). Problematické jsou v této souvislosti především nadlimitní úrovně znečištění prachovými částicemi, polycyklickými aromatickými uhlovodíky, příp. těžkými kovy.

V rámci plnění úkolů vyplývajících z Národního programu snižování emisí České republiky, který byl přijat usnesením vlády č. 630 dne 11. června 2007, byla připravena ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví informační kampaň pro veřejnost se zaměřením na vliv vytápění domácností a způsobeného znečištění ovzduší na lidské zdraví.