Znečištění ovzduší z dopravy

Znečištění ovzduší z dopravy je jedním z hlavních problémů zhoršené kvality ovzduší v ČR. Informace o emisích z dopravy v jednotlivých letech je možné nalézt na internetové stránce Českého hydrometeorologického ústavu. Zde jsou uvedeny emisní bilance pro skupiny zdrojů REZZO 1 – 4, přičemž mobilní zdroje jsou zahrnuty ve skupině REZZO 4. Tato bilance emisí zahrnuje emise ze silniční dopravy (včetně emisí TZL z otěrů a emisí VOC z odparů palivového systému benzínových vozidel), železniční, letecké a vodní dopravy a dále emise z nesilničních zdrojů (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, stavební stroje, údržba zeleně, apod.).
Výši příspěvků mobilních zdrojů k úrovni znečištění ovzduší lze vyčíslit prostřednictvím rozptylových studií, které jako klíčový vstupní údaj využívají množství emisí motorových vozidel. K výpočtu emisí motorových vozidel je určen program MEFA, resp. jeho nejaktuálnější verze MEFA 13.

Snižováním emisí i imisí z dopravy se zabývá řada dopravních opatření uvedených v Národním programu snižování emisí České republiky a v Programech zlepšování kvality ovzduší pro 7 zón a 3 aglomerace ČR (dále jen „PZKO“). V PZKO byly za účelem snížení emisí z dopravy stanoveny emisní stropy pro silniční dopravu pro 128 vybraných obcí ČR. Emisních stropů musí být dosaženo prostřednictvím dopravních opatření stanovených v kapitole E příslušného PZKO.

Realizace opatření ke snížení vlivu silniční dopravy by měla být především řešena koncepčně a se zohledněním celé řady aspektů kvalitního života ve městech (životní prostředí, bezpečnost, pohodlí, parkovací plochy, alternativní způsoby dopravy, kvalitní hromadná doprava,atd.) Takové koncepční řešení nabízí např. plány udržitelné městské mobility nebo Smart Cities.