Změna vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Dne 31. května 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 171/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastala dnem vyhlášení.

Vyhláška č. 171/2016 Sb. transponuje směrnici Komise 2014/99/EU ze dne 21. října 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice 2009/126/ES o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích. Specifické emisní limity a technické podmínky provozu pro stacionární zdroje, ve kterých dochází k nakládání s benzinem, jsou v souladu s § 22 odst. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb. stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

Změny se týkají ověření funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II s minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 %. Novelou vyhlášky se pouze doplňuje odkaz na příslušné technické normy, podle kterých se postupuje při ověření funkčnosti a kontrole systému. V souladu s ustanovením § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydání norem ČSN EN 16321-1 a ČSN EN 16321-2 oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví č. 04/14 s datem platnosti od 1. 5. 2014. Od tohoto data je tedy v České republice již postupováno v souladu s harmonizovanými českými technickými normami a požadavky směrnice Komise 2014/99/EU jsou tak fakticky naplněny.

Vyhláška také mění přílohu č. 8 vyhlášky, a to bod 4.2.1. Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování o projektované kapacitě tavení vyšší než 150 t/rok, kde došlo ke zvýšení emisního limitu pro selen pro stacionární zdroje vyrábějící selenové sklo. Pro výrobu selenového skla je tedy zaveden specifický emisní limit ve výši 10 mg/m3. I přes navýšení koncentračního emisního limitu pro selen platí emisní hodnoty pro selen stanovené rozhodnutím Komise č. 2012/134/EU, ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT). Na základě rozhodnutí Komise č. 2012/134/EU, ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu skla byla rovněž upravena hodnota referenčního kyslíku pro pece na tavení frity, tak aby byla v souladu s uvedeným Rozhodnutím.

Dále se mění název bodu 4.2.4. “Zpracování a zušlechťování skla (tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie, aj.)“ na „Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o projektované kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné suroviny ročně“ tak, aby bylo znění tohoto kódu ve vyhlášce v souladu s názvem kódu 5.5. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Text vyhlášky je dostupný zde.

zveřejněno: 1. 6. 2016