Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR představuje národní adaptační strategii a je v souladu s Adaptační strategií EU. První aktualizace strategie pro období 2021–2030 byla schválena usnesením vlády č. 785 ze dne 13. září 2021, předchozí verze byla schválena v říjnu 2015. Jejím implementačním dokumentem je Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.

Na aktualizaci obou dokumentů se podílelo více než 170 odborníků z veřejných, vědeckých a neziskových institucí. Materiály se opírají zejména o odborné podklady zpracované rezortními organizacemi MŽP (ČHMÚ a CENIA) s podporou Akademie věd ČR (zejm. CZECHGLOBE - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.) a řady dalších výzkumných organizací.

Adaptační strategie je zaměřena na řešení všech významných projevů změny klimatu v Česku. Jejím cílem je prostřednictvím navrhovaných opatření a úkolů „zvýšit připravenost České republiky na změnu klimatu – snížit zranitelnost a zvýšit odolnost společnosti a ekosystémů vůči změně klimatu a omezit tak její negativní dopady“.

Hlavní projevy změny klimatu v ČR:
 1. Dlouhodobé sucho
 2. Povodně a přívalové povodně
 3. Vydatné srážky
 4. Zvyšování teplot
 5. Extrémně vysoké teploty
 6. Extrémní vítr
 7. Požáry vegetace
Hlavní oblasti dopadů změny klimatu v ČR (sektory):
 1. Lesní hospodářství
 2. Zemědělství
 3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství
 4. Biodiverzita a ekosystémové služby
 5. Zdraví a hygiena
 6. Urbanizovaná krajina
 7. Cestovní ruch
 8. Průmysl a energetika
 9. Doprava
 10. Kulturní dědictví
 11. Bezpečné prostředí

Aktualizovaná adaptační strategie reflektuje pokrok ve vědomostní základně a formuluje cíle k roku 2030 s vizí do roku 2050. Oproti původnímu dokumentu z roku 2015 došlo mj. k aktualizaci trendů a dopadů změny klimatu nebo podrobnější analýze finančních nákladů a ekonomických nástrojů.

V analytické části přehledně shrnuje pozorovaný a očekávaný vývoj klimatu ve světě a na území ČR, provedené analýzy rizik, zranitelnosti a dopadů změny klimatu na území ČR v členění podle hlavních projevů změny klimatu v ČR a prioritních oblastí zájmu (sektorů), uvádí do kontextu ekonomické nástroje adaptace na změnu klimatu, finanční náklady související s adaptací, analýzu legislativního zajištění adaptace a potřeby institucionálního a personálního zajištění adaptace. Dále sumarizuje vyhodnocení naplňování dosavadního akčního plánu a začlenění adaptace na změnu klimatu do oblastí výchovy, vzdělávání a osvěty (VVO) a výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI).

V návrhové části formuluje základní principy adaptace, vizi a cíle adaptace do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

V implementační části shrnuje principy a předpoklady úspěšné adaptace, nástroje řízení a implementace, nastavení implementačního cyklu strategie (vč. již zavedeného systému realizace, monitoringu, vyhodnocení a aktualizace) a komunikační strategii vč. zapojení veřejnosti prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Národní sítě zdravých měst.

Do příloh je pak zahrnut rámec adaptačních opatření pro roky 2021 – 2025, provázanost s dalšími strategiemi ČR, příklady dobré praxe, přehled výchozích dokumentů a informačních zdrojů aj.

Seznam příloh Adaptační strategie:

 1. Rámec adaptačních opatření na změnu klimatu pro roky 2021–2025
 2. Provázanost cílů se sektorovými a dalšími strategiemi
 3. Příklady dobré praxe
  • C.1 Veřejná správa
  • C.2 Neziskový sektor
  • C.3 Ziskový sektor
  • C.4 Individuální aktivity
 4. Podrobný seznam relevantních vnitrostátních právních předpisů
 5. Vyhodnocení naplňování NAP adaptace (2017)
  • E.1 Celkové vyhodnocení
  • E.2 Plnění dle projevů změny klimatu
  • E.3 Plnění dle oblastí zájmu (sektorů)
 6. Přehled výchozích dokumentů, použité literatury a informačních zdrojů
 7. Tabulka pojmů a vysvětlivek
 8. Seznam zkratek
 9. Seznam obrázků
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR – 1. aktualizace pro období 2021–2030
Schvalující usnesení vlády č. 785 ze dne 13. září 2021 (PDF, 86 kB)
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)

Schvalující usnesení vlády
Vyhodnocení a stanovisko SEA