Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR byla v říjnu 2015 schválena vládou ČR. Dokument představuje národní adaptační strategii ČR, která kromě zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní a částečnou ekonomickou analýzu, atd. Dále je k dispozici zohlednění požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska SEA ke koncepci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky a sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Adaptační strategie ČR identifikuje prioritní oblasti (sektory), u kterých se předpokládají největší dopady změny klimatu.

 • lesní hospodářství,
 • zemědělství,
 • vodní režim v krajině a vodní hospodářství,
 • urbanizovaná krajina,
 • biodiverzita a ekosystémové služby,
 • zdraví a hygiena,
 • cestovní ruch,
 • doprava,
 • průmysl a energetika,
 • mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí.

Strategie strukturovaně seznamuje s riziky a předpokládanými dopady změny klimatu v těchto oblastech, definuje obecné principy adaptačních opatření, naznačuje priority, upozorňuje na mezisektorové vazby a provázanost s mitigačními opatřeními a uvádí směry a příklady vhodných adaptačních opatření. Strategie analyzuje současný stav legislativy v daném kontextu a navrhuje potřebné legislativní změny. Strategie rovněž uvádí rámcové vyhodnocení finanční náročnosti realizace navržených adaptačních opatření, analýzu vlivu na podnikatelské prostředí a kvantifikaci nákladů v případě nečinnosti, v návaznosti pak přehled stávajících i perspektivních ekonomických nástrojů a možnosti jejich využití.

Adaptační strategie ČR je připravena na roky 2015-2020 s výhledem do r. 2030 a bude implementována Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu. Průběžné plnění Adaptační strategie ČR bude vyhodnoceno v roce 2019 a dále každé 4 roky.

Seznam příloh Adaptační strategie ČR:
 • Příloha č. 1: Pilotní projekty, realizace vhodných adaptačních opatření
 • Příloha č. 2: Přehled výchozích dokumentů a použité literatury
 • Příloha č. 3: Tabulka pojmů a vysvětlivek
 • Příloha č. 4: Souhrn adaptačních opatření
 • Příloha č. 5: Souhrn hlavních doporučení pro přizpůsobení se změně klimatu v ČR
 • Příloha č. 6: Indikativní výčet Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) vhodných pro financování adaptačních opatření
 • Příloha č. 7: Využitelnost programu LIFE pro financování adaptačních opatření
Stáhněte si...

Schvalující usnesení vlády
Vyhodnocení a stanovisko SEA