Zemědělství

Chovy hospodářských zvířat s potenciálními ročními emisemi amoniaku vyššími než 5 tun jsou stacionárními zdroji uvedenými v příloze č. 2 tohoto zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen "zákon").

Pro provozovatele chovů platí následující podmínky:
  • Zpracovat odborný posudek k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění zdroje, ke stavbě a změně stavby (ke stavebnímu řízení), dále pak k řízení o vydání nebo změně povolení provozu
  • Provozovat zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu
  • Zpracovat provozní řád
  • Splňovat technickou podmínku provozu dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.: na všech částech technologie, tzn. ustájení, skladování a aplikace statkových hnojiv, realizovat opatření k předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem
  • Provádět hlášení do Integrovaného registru znečišťování (pokud jsou emise amoniaku větší než 10 t /rok)
Provozovatelé nemají povinnost:
  • Vést provozní evidenci ani ohlašovat souhrnnou provozní evidenci prostřednictvím ISPOP
  • Zjišťovat úroveň znečišťování
 
Metodický pokyn k chovům hospodářských zvířat

Obsahuje postup výpočtu potenciálních ročních emisí amoniaku pro účely zařazení zdroje dle přílohy č. 2 zákona, postup výpočtu skutečných ročních emisí amoniaku a výčet technologií ke snižování emisí amoniaku/zápachu pro chovy hospodářských zvířat.

Metodický pokyn - chovy (PDF, 486 kB) - zveřejněn ve Věstníku MŽP: ROČNÍK XXVIII – leden 2018 – ČÁSTKA 1

Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice

Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice je zpracovaný pro splnění jednoho ze základních požadavků přílohy IX Göteborského protokolu. Dle písmena A přílohy IX Protokolu „zúčastněná strana je povinna ustanovit, publikovat a rozšířit poradenský kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku do jednoho roku od data počátku účinnosti předloženého Protokolu“.

Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice obsahuje národní specifika České republiky a srovnání zavedených opatření s principy Göteborského protokolu. Měl by být chápan jako strategický dokument pro zavádění dosud nezavedených opatření ke snížení emisí amoniaku. Měl by sloužit jako podklad pro zpracování Národního programu snižování emisí a jeho publikace je současně splněním opatření CC1 z tohoto programu. Hlavním cílem zavádění opatření na snižování emisí amoniaku je splnění národního emisního stropu pro amoniak v roce 2020, resp. 2030, stanoveného Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší.

Národní kodex správné zemědělské praxe (PDF, 4 MB)

 
Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF; Chovy dojeného skotu, králíků, drůbeže a prasat

Obsahuje informace pro chovy dojeného skotu, králíků, drůbeže a prasat a doporučované technologie ke snižování emisí amoniaku a zápachu. Svým obsahem se blíží referenčním dokumentům o nejlepších dostupných technikách (BAT), ale jsou určeny pro chovy nižší kapacity, které nespadají pod integrovanou prevenci.

neBREF - chovy (PDF, 628 kB)

 
Intenzivní chov drůbeže a prasat (pouze zařízení kategorie 6.6. přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci)

Provozovatelé musí splňovat požadavky vyplývající z revidovaného referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro intenzivní chov drůbeže a prasat a prováděcího rozhodnutí Komise (EU), kterým se stanoví

závěry o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat.