NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)

Cílem výzvy je:
  • zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody
Předmětem podpory:
  • výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů.
Oprávnění příjemci:
  • všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Alokace: 200 mil. Kč

Výše podpory:

Výše podpory na jeden projekt činí 20–250 tis. Kč.
Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: 14. 10. 2019 – 30. 4. 2021

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Jak podat žádost:

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Pro usnadnění doložení dokončení realizace projektu dle článku 11 bodu b) výzvy je možné využít Manuál k doložení realizace v AIS, viz "stáhněte si".

Aktualizace výzvy

Ke dni 13. 11. 2019 bylo vydáno aktualizované znění výzvy - ke změně došlo v tabulce č. 1, která definuje výši dílčích podpor na jeden vysazený strom (str. 3). V reakci na dotazy od potenciálních žadatelů byla zpřesněna kategorizace stromů, které mohou být předmětem podpory. Dále bylo zdůrazněno, že všechny podporované kategorie stromů zahrnují i stromy ovocné.

Blíže viz https://www.narodniprogramzp.cz/dotaci-podporime-i-vysadbu-mensich-stromu/.

2. aktualizace výzvy

Ke dni 4. 6. 2020 bylo vydáno 2. aktualizované znění výzvy, v rámci kterého dochází k navýšení alokace o ze 100 mil. Kč na 200 mil. Kč a prodloužení příjmu žádostí v rámci výzvy z 31. 8. 2020 na 30. 4. 2021.

3. aktualizace výzvy

Na základě 3. aktualizace výzvy (schválené dne 20. 10. 2020) je možné žádat o poskytnutí podpory na výsadbu stromů ve volné krajině vždy, když to není možné z Programu péče o krajinu nebo programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

4. aktualizace výzvy

Ke dni 23. 2. 2021 bylo vydáno 4. aktualizované znění výzvy, v rámci kterého dochází k navýšení alokace o 100 mil. Kč, tj. z 200 mil. Kč na 300 mil. Kč.

Dokumenty související s Výzvou:

Výzvu administruje Státní fond životního prostředí ČR – informace k výzvě naleznete zde.