NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)

Cílem výzvy je:
  • zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody
Předmětem podpory:
  • výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů.
Oprávnění příjemci:
  • všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Alokace: 100 mil. Kč

Výše podpory:

Výše podpory na jeden projekt činí 20–250 tis. Kč.
Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: 14. 10. 2019 – 31. 8. 2020

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Jak podat žádost:

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Pro usnadnění doložení dokončení realizace projektu dle článku 11 bodu b) výzvy je možné využít Manuál k doložení realizace v AIS, viz "stáhněte si".

Aktualizace výzvy

Ke dni 13. 11. 2019 bylo vydáno aktualizované znění výzvy - ke změně došlo v tabulce č. 1, která definuje výši dílčích podpor na jeden vysazený strom (str. 3). V reakci na dotazy od potenciálních žadatelů byla zpřesněna kategorizace stromů, které mohou být předmětem podpory. Dále bylo zdůrazněno, že všechny podporované kategorie stromů zahrnují i stromy ovocné.

Blíže viz https://www.narodniprogramzp.cz/dotaci-podporime-i-vysadbu-mensich-stromu/.

Dokumenty související s Výzvou: