Zdroje znečišťování ovzduší

Na znečišťování ovzduší se podílí jak antropogenní (způsobované činností člověka), tak přírodní zdroje. Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje pak patří především lokální topeniště (zejména spalování pevných paliv), silniční doprava, průmysl a energetika a zemědělství. Informace o množství emisí vypouštěných do ovzduší naleznete na stránkách ČHMÚ. Pro jednotlivé zdroje či skupiny zdrojů jsou právními předpisy stanoveny podmínky pro jejich provoz. K některým z nich MŽP vydalo stanoviska a případně metodické pokyny, které naleznete v záložkách u jednotlivých skupin zdrojů. Zde jsou umístěna pouze stanoviska a metodické pokyny obecného charakteru.

Stanoviska

Stanovisko k definici stacionárního zdroje podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Stanovisko MŽP - definice stacionárního zdroje (PDF, 80 kB)

Stanovisko odboru legislativního a odboru ochrany ovzduší k přechodu práv a povinností vyplývajících z rozhodnutí vydaných podle zákona č. 201/2012 Sb.

Stanovisko MŽP - přechod práv a povinností (PDF, 277 kB)

Stanovisko ke zpřístupňování informací podle § 30 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Stanovisko MŽP - zpřístupňování informací (PDF, 66 kB)

Metodické pokyny

Metodický pokyn k omezování prašnosti ze stavební činnosti
MP MŽP - stavební činnosti (PDF, 193 kB)

Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10
Metodika - stavební činnosti - snížení imisí (PDF, 333 kB)

Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnost
Metodika - stavební činnosti - stanovení emisí (PDF, 2 MB)
Příloha - modelový výpočet (PDF, 714 kB)

Metodika pro kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic
Metodika - výpočet efektu vegetačních bariér (PDF, 6 MB)

Metodika pro realizaci výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice podél silničních komunikací
Metodika - výsadba dřevin (PDF, 1 MB)

Aplikace pro výpočet účinnosti vegetačních bariér
Aplikace Zelená Bariéra (EXE, 352 kB)
manuál - Zelená Bariéra (PDF, 1 MB)