Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České republiky a systém řešení

Metodika na základě ročního měření koncentrací znečišťujících látek v ovzduší vybraných malých sídel provádí odhad a charakteristiku zátěže obyvatelstva. Dále určuje významnost podílu lokálních zdrojů sloužících pro vytápění domácností na úrovni znečištění ovzduší v malých sídlech a navrhuje postupy vedoucí ke snížení úrovně zátěže jejich obyvatel specifickým látkám.

Stáhněte si...