Zdravotní důsledky znečištění ovzduší

V rámci plnění úkolů vyplývajících z Národního programu snižování emisí České republiky, který byl přijat usnesením vlády č. 630 dne 11. června 2007, připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví Informaci pro členy vlády České republiky o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích, která bude, na základě aktuálních výsledků imisního monitoringu, předkládána členům vlády každoročně.

Informace o důsledcích působení vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví je obsahem části č. IV Informace pro členy vlády České republiky o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích spojených s kvalitou ovzduší.

Stáhněte si...