Odstraňování starých ekologických zátěží způsobených Sovětskou armádou

Sovětská armáda využívala na území České republiky 73 lokalit. Průzkumy ukázaly, že na zhruba 60 z nich zanechala významné ekologické škody.

Hlavní ekologickou zátěží v bývalých vojenských lokalitách je znečištění podzemních vod. Prioritními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ale také polychlorované bifenyly, těžké kovy a další toxické látky.

MŽP za spolupráce se zainteresovanými ministerstvy a samosprávnými úřady řídí proces posuzování a nápravy starých zátěží po vojscích SSSR prostřednictvím externích zhotovitelů. Sanace bývalých základen je financována ze státního rozpočtu, dle usnesení vlády ČSFR 577/1991.

Od r. 1991 byly sanační práce postupně zahájeny v nejvíce postižených lokalitách, na většině lokalit tak již nezbytná sanace proběhla. V posledních letech byla realizována nápravná opatření např. na lokalitách Kuřívody, Olomouc-Neředín, Hradčany a Luštěnice. V roce 2019 byla zahájena sanace lokality Boží Dar sever - 1. fáze.
Od začátku sanačních prací v r. 1991 bylo do konce r. 2019 vyčerpáno 1,5 mld. Kč.

Podrobné informace o lokalitách (včetně GIS) řešených v rámci tohoto úkolu (SA) jsou zveřejněny v databázi SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst).