Odstraňování starých ekologických zátěží způsobených Sovětskou armádou

V únoru 1990 byla podepsána dohoda o odchodu sovětských vojsk a byla zřízena funkce vládního zmocněnce pro záležitosti odchodu sovětských vojsk z území ČSFR. Poslední vlak se sovětskými vojáky a vojenskou technikou vyjel z Milovic v červnu 1991.

V září 1991 vláda ČSFR rozhodla usnesením č. 577/1991 o zřízení Úřadu pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk na území ČSFR. Do působnosti tohoto úřadu patřily činnosti jako hydrogeologický průzkum a sanační práce, demolice havarijních objektů, náhrada škod fyzickým a právnickým osobám, převzetí objektů a finančních prostředků od sovětské strany apod. V témž roce však Úřadem byla přijata nulová varianta ve vyrovnání pohledávek a závazků se sovětskou stranou, čímž odpadl finanční zdroj prostředků na sanace ze sovětské strany. V listopadu 1992 zmíněný Úřad ukončil v souvislosti s ukončením federace České a Slovenské republiky svoji činnost a agenda sanací lokalit, kde pobývala Sovětská armáda, byla předána Ministerstvu životního prostředí. Převod činností a kompetencí souvisejících se sanacemi potvrdilo usnesení vlády ČR č. 2 ze dne 6. ledna 1993, přičemž zabezpečení sanačních prací v lokalitách v působnosti České armády bylo ponecháno v kompetenci Ministerstva obrany.

Sanace bývalých základen po Sovětské armádě je financována ze státního rozpočtu z kapitoly 315, program odstraňování škod po Sovětské armádě.

Prostředky z rozpočtu MŽP na jednotlivé roky na financování nápravy ekologických škod po Sovětské armádě jsou poskytovány na základě „Zásad pro poskytování prostředků z rozpočtu Ministerstva životního prostředí na financování nápravy ekologických škod po bývalé Sovětské armádě“, jež jsou aktualizovány dle potřeb MŽP, nálezu NKÚ, apod. OEREŠ, oddělení sanace řídí celý proces posuzování a nápravu starých ekologických škod na lokalitách opuštěných Sovětskou armádou na území ČR. Zadává veřejné zakázky na analýzu rizik jednotlivých lokalit, na zhotovitele sanačních prací a zhotovitele supervize.

Zabezpečuje uzavírání smluv s dodavateli sanačních a supervizních prací, resp. jejich dodatků na jednotlivé roky. Před uvolněním finančních prostředků z rozpočtu MŽP kontroluje správnost předkládaných faktur. V případě potřeby zajišťuje kontrolu poskytnutých finančních prostředků na sanaci škod po Sovětské armádě u jejich příjemců, vyjadřuje se k etapovým a ročním zprávám a závěrečným zprávám o provedené sanaci včetně postsanačního monitoringu.
OEREŠ zabezpečuje spolupráci s ministerstvy, s orgány krajů, městskými úřady a orgány obcí při všech záležitostech, které se týkají nápravy ekologických škod na horninovém prostředí a podzemních vodách způsobených pobytem bývalé Sovětské armády v ČR.

Sovětská armáda využívala na území České republiky dle původního členění 73 různě velkých lokalit, přičemž průzkumem bylo zjištěno, že zhruba u 60 lokalit je rozsah ekologických škod významný. V rámci realizované zakázky Pasportizace lokalit po SA, 2008/2009 byla provedena optimalizace členění lokalit po SA na území ČR a tyto byly nově rozděleny na celkový počet 114, přičemž v důsledku činnosti SA na území ČR je evidováno celkem 155 kontaminovaných míst. Cílem tohoto úkolu bylo zjistit aktuální stav všech lokalit, prověřit postup jejich sanace a stanovit priority pro odstraňování starých ekologických zátěží z těchto lokalit pro nejbližší období. Vzhledem k tomu, že naplňování výše uvedeného usnesení vlády se pomalu blíží ke konci, je nezbytné zajistit, aby byly pokud možno odstraněny všechny staré ekologické zátěže způsobené pobytem Sovětských vojsk. Hlavní ekologickou zátěží v bývalých vojenských lokalitách je znečištění podzemních vod. Prioritními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ale také polychlorované bifenyly, těžké kovy a další toxické látky.

Od r. 1991 byly sanační práce postupně zahájeny v nejvíce postižených lokalitách, takže k dnešnímu datu na většině lokalit již nezbytná sanace proběhla. Od začátku sanačních prací v r. 1991 bylo do konce r. 2019 vyčerpáno 1,5 mld. Kč.

V letech 2016 – 2017 byla realizována nápravná opatření ještě např. na lokalitách Kuřívody, Olomouc-Neředín, Hradčany a Luštěnice.

V roce 2019 byla zahájena sanace lokality Boží Dar sever - 1. fáze.

Podrobné informace o lokalitách (včetně GIS) řešených v rámci tohoto úkolu (SA) jsou zveřejněny v databázi SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst).