Záštity

Udělením záštity vyjadřuje Ministerstvo životního prostředí morální podporu určité akci/konferenci/projektu. Ministerstvu z udělení záštity nevyplývají žádné finanční ani materiální závazky. Záštita, která tematicky spadá pod priority MŽP, může být udělena např. konferencím, diskusím, seminářům, soutěžím atd., a je platná pouze po dobu trvání akce. Organizátor musí požádat o záštitu minimálně 1 měsíc a maximálně 6 měsíců před konáním akce.

Jak podat žádost:

O záštitu může zažádat libovolný subjekt prostřednictvím níže přiloženého formuláře:

O záštitu může zažádat libovolný subjekt prostřednictvím tohoto elektronického formuláře.

Podmínky spojené s udělením záštity Ministerstva životního prostředí:

Žádosti posuzuje MŽP v několikastupňovém systému. Žádost o záštitu posuzuje z pohledu naplňování politiky a cílů MŽP odborný útvar, dále vedoucí SOTPR z pohledu naplňování PR a na základě předchozího posouzení o předložení záštity ministrovi životního prostředí rozhoduje náměstek sekce politiky a mezinárodních vztahů. Ten žádost předkládá ministrovi životního prostředí k podpisu. O výsledku posouzení budete vyrozuměni dopisem.

Pokud je záštita udělena, záštitu musí organizátoři vždy prezentovat minimálně logem MŽP, které musí být použito v souladu s logo manuálem MŽP a textem „Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí“ na všech tištěných materiálech, případně na webových stránkách zaštítěné akce. Organizátoři akce se také zavazují, že v případě zájmu ze strany ministerstva bezplatně poskytnou na zaštítěné akci prostor pro přímou prezentaci MŽP spojenou s tématem akce.

V případě nejasností s umístěním loga mohou být návrhy materiálů zaslány před zaštítěnou akcí ke konzultaci a schválení ze strany ministerstva na e-mail: helena.chocholouskova@mzp.cz. Udělení záštity žadatele dále zavazuje k doložení naplnění podmínek udělení záštity, a to například doložením fotografie z akce pod záštitou MŽP, zasláním programu akce s logem MŽP, zasláním kopie webové stránky s umístěním loga MŽP, popř. dalšími prostředky s tím, že naplnění povinností musí být splněno do 30 kalendářních dnů od konání akce. Výstupy k doložení naplnění podmínek udělení záštity musí být zaslány na e-mail: radka.husakova@mzp.cz.

Nenaplnění povinností je porušením podmínek udělení záštity. Pokud podmínky nebudou dodrženy, nebude v budoucnu záštita udělena.

Stáhněte si...

Kontaktní osoba:
Radka Husáková
sekteratiát samostatného oddělení tiskového a PR
e-mail: radka.husakova@mzp.cz, tel.:267 122 295