Záštity

Udělením záštity vyjadřuje Ministerstvo životního prostředí morální podporu určité akci/konferenci/projektu. Ministerstvu z udělení záštity nevyplývají žádné finanční ani materiální závazky. Záštita, která tematicky spadá pod priority MŽP, může být udělena např. konferencím, diskusím, seminářům, soutěžím atd., a je platná pouze po dobu trvání akce. Organizátor musí požádat o záštitu v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však 1 měsíc před zahájením akce.

Jak podat žádost:

O záštitu může zažádat libovolný subjekt prostřednictvím níže přiloženého formuláře:

Formulář k žádosti o záštitu MŽP (DOCX, 39 kB)

Vyplněný dotazník zašlete na e-mail: radka.husakova@mzp.cz nebo poštou na adresu:

Samostatné oddělení tiskové a PR - záštity
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Podmínky spojené s udělením záštity Ministerstva životního prostředí:

Žádosti posuzuje MŽP v několikastupňovém systému. Žádost o záštitu posuzuje z pohledu naplňování politiky a cílů MŽP odborný útvar, dále vedoucí SOTPR z pohledu naplňování PR a na základě předchozího posouzení o předložení záštity ministrovi životního prostředí rozhoduje náměstek sekce politiky a mezinárodních vztahů. Ten žádost předkládá ministrovi životního prostředí k podpisu. O výsledku posouzení budete vyrozuměni dopisem. Pokud je záštita udělena, záštitu musí organizátoři vždy prezentovat minimálně logem MŽP, které musí být použito v souladu s logo manuálem MŽP a textem „Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí“ na všech tištěných materiálech, případně na webových stránkách. Organizátoři akce se také zavazují bezplatně poskytnout prostor pro přímou prezentaci MŽP spojenou s tématem akce. Návrhy materiálů s logem MŽP musí být zaslány před zaštítěnou akcí ke schválení na e-mail: helena.chocholouskova@mzp.cz

V zájmu MŽP je, aby byla záštita spojována pouze s těmi akcemi a projekty, které se slučují s jeho programem a politikou, neodporují zákonu a nepoškozují jeho dobré jméno.