Záštity

Záštitu Ministerstva životního prostředí uděluje svým podpisem ministr kulturním akcím, veletrhům, výstavám, konferencím a dalším akcím celospolečenského dosahu jako vyjádření podpory a zároveň jako signál vůči veřejnosti, že tato akce je považována za hodnou pozornosti. O záštitu může požádat libovolný subjekt, přičemž obsahově i formálně musí být akce v souladu s prioritami a cíli MŽP. Poskytnutí záštity Ministerstva životního prostředí je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jiné zajištění akce.

Podmínky udělení záštity Ministerstva životního prostředí

Záštitu může získat pouze akce, která je v souladu s prioritami a cíli MŽP v oblasti životního prostředí a ochrany přírody. O udělení záštity rozhoduje ministr, který má také právo již udělenou záštitu odebrat. Záštita platí po dobu trvání akce a její platnost zaniká ukončením akce. Záštita není spojena s finanční podporou ze strany MŽP.

Žádosti posuzuje MŽP v několikastupňovém systému. Žádost o záštitu posuzuje z pohledu naplňování politiky a cílů MŽP odborný útvar, dále vedoucí SOTPR z pohledu naplňování PR a na základě předchozího posouzení o předložení záštity ministrovi životního prostředí rozhoduje náměstek sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů. Ten žádost předkládá ministrovi životního prostředí k rozhodnutí.

Jak požádat o záštitu a podmínky spojené s udělením:
  • Organizátor musí požádat o záštitu ministra písemně nebo emailem, a to v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však měsíc před zahájením akce.
  • Žádost musí obsahovat popis a cíl akce nebo projektu, povinné sdělení, zda je akce nezisková či výdělečná, kontakt na organizátory včetně webového odkazu akce/projektu a v případě periodických akcí také reference úspěšnosti a návštěvnosti předchozích ročníků.
  • Pokud je záštita schválena, záštitu organizátoři vždy musí prezentovat minimálně logem MŽP a textem „Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí“ na všech tištěných materiálech, případně na webových stránkách a ostatních elektronických materiálech, přičemž veškeré grafické návrhy musí předem schválit příslušný odbor MŽP (aktuálně Samostatné oddělení tiskové a PR).
  • Organizátoři akce se také s udělením záštity zavazují bezplatně poskytnout prostor pro přímou prezentaci MŽP spojenou s tématem akce.