Národní program Životní prostředí - Výzva č. 2/2018

Výzva č. 2/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce“
Cílem výzvy je:
  • zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě,
  • vyhledání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.
Předmětem podpory:
  • realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.),
  • realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.
Oprávnění příjemci:
  • obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
  • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Alokace: 600 mil. Kč
Výše podpory: 60 - 80 % z celkových způsobilých výdajů dle nastavených parametrů
Příjem žádostí: 4. 5. 2018 - 18. 12. 2020

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou: