Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000

Materiál předkládá zásady péče o nelesní přírodní stanoviště na území evropsky významných lokalit, které mají zajistit nezhoršení stavu předmětů ochrany v daných evropsky významných lokalitách. Jedná se o rámcová doporučení způsobu hospodaření pro jednotlivé typy nelesních stanovišť (např. louky, mokřady, společenstva vodních či suchomilných rostlin, křoviny). Materiál vznikl v rámci širokého řešitelského kolektivu.