Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách

Příručka předkládá soubor odborných doporučení pro péči o stanoviště vybraných druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v evropsky významných lokalitách. Tyto zásady ochranářského managementu stanovišť byly vytvořeny pro všechny druhy, které jsou předmětem ochrany alespoň v jedné evropsky významné lokalitě. Celkem bylo zpracováno 103 taxonů (63 živočišných a 40 rostlinných druhů). Příručka je určena zejména pracovníkům ochrany přírody jako podklad k přípravě plánů péče o evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.