Uvádění na trh zařízení s látkami HFC a systém kvót

Informace o uvádění na trh zařízení s látkami HFC a systém kvót (dovoz zařízení ze zemí mimo EU a výroba zařízení v EU) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Částečně fluorované skleníkové plyny (HFC) obsažené v Sekci 1 Přílohy I nařízení (EU) 517/2014 musí být v EU od roku 2015 zařazeny do systému kvót podle čl. 15 nařízení (EU) 517/2014. Společnosti, které vyrábějí či dovážejí HFC látky ze zemí mimo EU mají povinnost zajistit, že plyny budou při uvedení na trh EU zařazeny do systému kvót. Dovozci/výrobci plynů musí přes F-gas portál poslat žádost o kvótu a Evropská Komise jim následně přidělí množství, které mohou vyrobit/dovézt do EU. Žádosti o kvóty se podávají během května a června kalendářního roku pro dovoz na příští rok. V případě, že výrobce nebo dovozce plánuje uvést na trh méně než 100 tun ekv. CO2 látek HFC za rok, neplatí pro něj povinnosti uvedené v čl. 15 nařízení (EU) č. 517/2014 a může uvedené množství dovézt bez kvóty.

Od roku 2017 musí být podle čl. 14 nařízení (EU) 517/2014 zařazeny do systému kvót i plyny HFC obsažené v chladicích a klimatizačních zařízeních či tepelných čerpadlech (v případě dovozu tzv. přednaplněných zařízeních). Pro dovozce zařízení platí obdobné podmínky jako pro výše uvedené dovozce a výrobce plynů. V případě, že dovozce přednaplněných zařízení plánuje uvést na trh méně než 100 tun ekv. CO2 látek HFC za rok, neplatí pro něj povinnosti uvedené v čl. 14 nařízení (EU) č. 517/2014 a může uvedené množství dovézt bez kvóty.

1) Výrobce zařízení v EU

Společnosti, které vyrábí zařízení s obsahem HFC, nebo dovážejí prázdná zařízení, která následně plní HFC plyny, které již byly uvedeny na trh EU (tedy jsou již zahrnuty v systému kvót EU) musí splnit požadavky čl. 14 nařízení 517/2014. Při uvedení zařízení na trh musí vytvořit prohlášení o shodě podle čl. 1 nařízení (EU) 2016/879, kterým potvrzují, že HFC plyny, kterými jsou naplněna zařízení, jsou zahrnuty do systému kvót. Zároveň musí uchovávat dokumentaci podle čl. 2 nařízení (EU) 2016/879. Výrobci zařízení z EU (na rozdíl od dovozců ze zemí mimo EU) nemají povinnost ověřovat dokumentaci nezávislým auditorem a autorizovat kvótu na HFC plyny v zařízení (HFC plyny už jsou zahrnuty do systému kvót od dodavatele). Při uvádění na trh je také nutné se řídit povinnostmi označování vyplývající z čl. 12 nařízení (EU) 517/2014.

2) Dovozci zařízení ze zemí mimo EU
Dovozci zařízení s obsahem HFC, které uvádějí na trh v EU, nežádají o přidělení kvóty Evropskou Komisi, ale musí si dostatečné množství kvóty zajistit převedením od dodavatele či výrobce plynů HFC, který je držitelem kvóty (tzv. autorizace kvóty). Tento převod se provádí v F-gas portálu v "HFC registry". Je možné si nechat autorizovat větší objem kvóty a nevyužitou kvótu využít v dalších letech. Další informace získáte na stránkách Evropské Komise o F plynech.
Koho se týká povinnost získání kvóty?

Plyny HFC obsažené v zařízení nemusí být zařazeny do systému kvót, pokud se nejedná o uvedení na trh podle definice z nařízení (EU) 517/2014 (čl. 2 odst. 10: „uvedením na trh“ první dodání či poskytnutí jiné straně v Unii, za úplatu nebo bezplatně, nebo v případě výrobce použití pro vlastní účely, včetně propuštění do volného oběhu v Unii). Takovýmto příkladem je dovoz zboží v jiném celním režimu, než je uvolnění do volného oběhu (např. aktivní zušlechťovací styk) nebo doložení, že zboží již bylo uvedeno na trh EU dříve.

Dovoz plynů ani zařízení s obsahem plynů HFC mezi členskými státy EU není omezen.

Informace nejen o dovozu naleznete v podrobném dokumentu Evropské komise o dovozu zařízení: Průvodce pro dovozce zařízení, uvedeného níže v důležitých dokumentech.

Povinnosti dovozců zařízení ze zemí mimo EU vyplývající z čl. 14 nařízení (EU) 517/2014

Na základě převodu kvóty vzniká několik povinností vyplývajících z čl. 14 nařízení (EU) 517/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/879.

  • A) Prohlášení o shodě
    Prohlášení o shodě je nutné předložit celním úřadům při uvedení zařízení na trh. Vzor prohlášení o shodě je Přílohou I nařízení (EU) 517/2014.
  • B) Dokumentace
    Dovozce uchovává dokumentaci k zásilce podle čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/879 po dobu 5 let.
  • C) Ověřovací dokument
    Dovozce má povinnost podle čl. 14 odst. 2 nechat ověřit každý rok do konce března dokumentaci a prohlášení o shodě za předchozí kalendářní rok u nezávislého auditora. Auditor ověří, zda dokumenty o dovozu zařízení souhlasí s kvótou uvedenou v F-gas portálu. Ověřovací dokument dovozce předloží Evropské Komisi podle čl. 4 nařízení (EU) 879/2016 do 31. března každého roku za předcházející kalendářní rok prostřednictvím F-gas portálu. Auditor musí být akreditován podle směrnice 2003/87/ES nebo akreditován k ověřování finančních výkazů (auditoři podle zákona č. 254/200 Sb. zákona o auditech a jsou sdruženi v Komoře auditorů ČR www.kacr.cz). Průvodce pro ověřovatele především s ohledem na povinnost čl. 19 odst. 6 nařízení (EU) č. 517/2014 je uveden níže v důležitých dokumentech ke stažení.
3) Další povinnosti, které se mohou týkat výrobců či dovozců zařízení:
Označování

Výrobci a dovozci zařízení musí splnit povinnosti čl. 12 nařízení (EU) 517/2014: Označování a informace o výrobku a zařízení
Zařízení musí být označeno štítkem v českém jazyce s informacemi mimo jiné o tom, že zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny, dále název plynu, GWP a množství v kg a v tunách ekvivalentu CO2 obsaženého chladiva.

Podávání zpráv

Při dovozu zařízení ze zemí mimo EU (v množství více než 500 tun ekv. CO2 za rok), má dovozce ohlašovací povinnost podle odst. 4 čl. 19 nařízení (EU) 517/2014 (odst. 1 uvedeného článku se týká pouze dovozu/výroby samostatných plynů, tedy ne plynů obsažených v zařízení).

Pro podání hlášení je třeba se zaregistrovat v evropském systému BDR na F-gas portálu, kde následně můžete provádět nejen reporting, ale i převody kvóty pro dovoz plynu/zařízení. Stáhnout si můžete Návod pro vyplnění hlášení. Další informace o podávání zpráv jsou na stránkách MŽP: Ohlašovací povinnosti.

4) Důležité odkazy a dokumenty ke stažení: