Výzva č. 1/2017 IFN - snižování environmentálních rizik

Výzva č. 1/2017 IFN předkládání žádostí o poskytnutí podpory formou zápůjčky v rámci implementace Finančních nástrojů v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020 v kombinaci s dotací z národních zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky

Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Základní informace:
Půjčka
  • minimální výše půjčky 35 % celkových způsobilých výdajů projektu
  • maximální výše půjčky až do 100 % celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však do výše limitu veřejné podpory (dotace + hrubý grantový ekvivalent půjčky)
  • bezúročná půjčka po dobu realizace projektu; odklad splatnosti jistiny půjčky
  • zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1. 4. následujícího roku po ukončení realizace
Dotace
  • poskytovaná z prostředků SFŽP
  • maximální výše dotace 25 % celkových způsobilých výdajů projektu
  • maximální výše dotace 25 % celkových způsobilých výdajů projektu

Příjem žádostí od 16. 10. 2017 do 31. 12. 2019, případně do vyčerpání alokace
Alokace: 480 mil. Kč na zápůjčky + nejméně 160 mil. Kč na dotace
Výše podpory: až 100 % celkových způsobilých výdajů
Další informace naleznete na webu Státního fondu životního prostředí.