Informace k zápisu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik podle § 38b zákona o odpadech

Po novele zákona o odpadech č. 169/2013 Sb. mají povinné osoby podle § 38b odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech povinnost zápisu do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik. Povinná osoba, která poprvé uvedla na trh pneumatiky nebo pneumatiky spolu s vozidlem přede dnem nabytí účinnosti uvedené novely zákona o odpadech (1. ledna 2014), je povinná podat návrh na zápis do Seznamu povinných osob podle zákona o odpadech, a to do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení zákona.

Ministerstvo životního prostředí stanovilo vyhláškou vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob. Tato vyhláška je zveřejněna ve sbírce zákonů pod číslem 248/2015. V této souvislosti žádáme ty, kterých se tato povinnost týká, aby si vyhlášku důkladně prostudovali a zaslali návrh na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik ve stanoveném formátu a termínu na Ministerstvo životního prostředí.