Oznámení o předložení záměru na vyhlášení území CHKO Blanský les

Publikováno: 25.02.2021

Ministerstvo životního prostředí ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona oznamuje formou veřejné vyhlášky předložení záměru k projednání vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou, zapsaní v katastru nemovitostí, mohou uplatnit své námitky ve lhůtě 90 dnů od dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou na portálu veřejné správy. Námitky se uplatňují písemně u Ministerstva životního prostředí v Praze - odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10. K námitkám uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto. Podání námitky správnímu orgánu musí být provedeno v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Mapovou aplikaci, která umožňuje vyhledání vymezení navrhované hranice CHKO Blanský les v podrobnosti katastrální mapy, najdete na adrese: https://blanskyles.ochranaprirody.cz/nove-vyhlaseni-chko-blansky-les/