Výzva č. 18/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Zakládání a obnova ploch zeleně

Cílem této Výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě a rovněž zakládání a obnova ploch izolační zeleně za účelem snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.

Oprávněnými příjemci podpory jsou všechny fyzické a právnické osoby, včetně organizačních složek státu.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí:
  • Obce do 500 obyvatel (včetně) 2 mil. Kč.
  • Obce nad 500 obyvatel 150 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Celková alokace je 50 mil. Kč.

Příjem žádostí bude probíhat od 16. 10. 2017 do 30. 3. 2018.

Stáhněte si...