Zákaz výkupu částí autovraků po novele vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Podle ustanovení § 8 odst. 5 písm. e) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, jsou jako odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, vymezeny odpady mající povahu části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c), g) a h) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku.

Po účinnosti vyhlášky č. 83/2016 Sb., která novelizuje mimo jiné § 8 odst. 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, je zakázáno vykupovat části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. g), tzn. autovraků od fyzických osob. Vybraným výrobkem je v tomto smyslu myšleno vozidlo (výrobek), ne pouze autovrak (odpad), který je v textu vyhlášky explicitně zmíněn. Pro účely výkupu částí vozidel tak není rozhodné, zda díl pochází z autovraku (odpadu) či vozidla (výrobku), rozhodné je, že již samotný díl, byť z funkčního vozidla, představuje odpad pocházející z vybraného výrobku a tento odpad má v tomto smyslu vždy charakter části autovraku, který se vždy zařazuje pod příslušné katalogové číslo odpadu (16 01 17, 16 01 18).

Vzhledem k častým dotazům stran občanů a obecních úřadů uvádíme, že části autovraků od fyzických osob provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí pouze vykupovat, nikoliv přijímat. Tyto odpady je možné od fyzických osob přijmout, nesmí za ně však být poskytnuta úplata.