Záchranné programy

Záchranné programy se v České republice připravují pro druhy, u kterých hrozí, v případě že nebude neodkladně zahájena realizace nápravných opatření, vysoké riziko vyhynutí. Smyslem záchranných programů je dosáhnout zvýšení populace dotčeného druhu nad úroveň ohrožení vyhynutím pomocí různých typů opatření.

Záchranné programy představují komplex aktivních opatření, který kombinuje opatření ex situ (záchranné chovy a vypouštění, resp. pěstování v kultuře a vysazování) s in situ ochranou. Základem ochrany in situ je ochrana biotopů dotčeného druhu, obnova vhodného prostředí a odstraňování rizikových faktorů, které v oblasti současného nebo potenciálního výskytu druhu působí. Zajištění dostatečné rozlohy biotopů v odpovídající kvalitě je klíčovou podmínkou každého záchranného programu. Nezbytnou součástí záchranných programů je důkladný monitoring populací druhu a efektu realizovaných zásahů, a to před, v průběhu i po ukončení realizace naplánovaných opatření. Nástrojem nutným pro efektivní proces rozhodování je také aplikovaný výzkum. Důležitou částí je rovněž výchova, osvěta a informování veřejnosti, ale i různých zájmových skupin.

Principy fungování záchranných programů, stejně jako seznam nových kandidátů pro zpracování programů shrnuje Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v České republice (PDF, 11 MB) přijatá Ministerstvem životního prostředí v roce 2014. Aktuální informace o jednotlivých záchranných programech a jejich realizaci lze nalézt na www.zachranneprogramy.cz.