Vzdělávací program OP LZZ

PROJEKT ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – ZLEPŠOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ÚŘEDNÍKŮ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V OBLASTI ŘÍZENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a příspěvku ze státního rozpočtu se v období březen 2011 až únor 2014 pod gescí odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR uskutečnil projekt „Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice“. Projekt byl financován ze Strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, z oblasti podpory 4.4a.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“ a z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Realizace projektu

Projekt si dal za cíl přispět ke zvýšení efektivity výkonu státní správy v řízení kvality ovzduší prostřednictvím průběžného odborného vzdělávání úředníků. Hlavním záměrem projektu bylo vytvořit a odzkoušet systém kvalitního vzdělávání a odborné přípravy úředníků, který doplní stávající vzdělávání v oblasti ochrany ovzduší a integrované prevence realizované Institutem pro veřejnou správu Praha.

Získané odborné v oblasti ochrany ovzduší a to zejména v technické oblasti úředníkům umožní zvýšit kvalitu rozhodovacích procesů a výstupů správních řízení v rámci výkonu jejich kompetencí. Z obecně správního hlediska zkvalitnění výstupů (rozhodování) správních řízení v důsledku přispěje ke sjednocení výkonu státní správy. Do programu vzdělávání byli zapojeni jako příjemci úředníci a vedoucí úředníci odpovědní za agendu ochrany ovzduší a integrované prevence na krajských a obecních úřadech na úrovni obcí s rozšířenou působností, dále pracovníci Ministerstva životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR, a částečně také politici.

V rámci projektu byl vytvořen, pilotně odzkoušen a realizován vzdělávací program a zpracována souborná praktická příručka v rámci zkvalitnění metodické pomoci Ministerstva životního prostředí v oblasti řízení kvality ovzduší. Po pilotním odzkoušení proběhlo v období od března 2013 do ledna 2014 celkem 35 dvoudenních seminářů v základním výukovém modulu, 8 jednodenních seminářů v nadstavbovém modulu, 5 dvoudenních seminářů ve speciálním výukovém modulu a jednodenní odborný seminář určený primárně politikům a vedoucím úředníkům. V rámci programu bylo proškoleno 955 úředníků veřejné správy. Jednotlivé moduly vzdělávacího programu byly členěny do tematických celků, které odborně zajišťovali experti se zaměřením na technické, legislativní i správní záležitosti ochrany ovzduší. Experti se podíleli na přípravě výukových materiálů, na výuce a na zpracování textů pro Příručku ochrany kvality ovzduší.

Hlavní produkty projektu

  1. Věcný obsah programu vzdělávání v technických aspektech ochrany ovzduší, včetně výukových materiálů.
  2. Příručka ochrany kvality ovzduší: souborná příručka legislativy, technických aspektů a praxe v ochraně kvality ovzduší v ČR jako nástroj podpory metodické činnosti Ministerstva.
  3. Plán budoucího vzdělávání: návrh plánu vzdělávání pro úředníka veřejné správy oblasti v řízení kvality ovzduší.

loga